ניווט בין הלוחות

ספר החברה הערבית הוא שנתון שבו חמישה פרקים בנושאים קבועים ופרק אחד בנושא מתחלף. במסד הנתונים שלפניכם תוכלו למצוא לוחות לפי הנושאים ולפי השנים שאליהן הלוחות מתייחסים. 

2000-2003, בריאות

לוח ה19
פטירות ושיעורי תמותה בקרב האוכלוסייה הערבית לפי סיבת המוות, מין ודת: ממוצע 2003-2000
לוח ה20
פטירות ושיעורי תמותה בקרב האוכלוסייה הערבית לפי סיבת המוות, מין ואזור מגורים: ממוצע 2003-2000
לוח ה21
פטירות ושיעורי תמותה בקרב האוכלוסייה הערבית לפי סיבת מוות, מין וגיל: ממוצע 2003-2000
לוח ה22
פטירות תינוקות ושיעורי תמותת תינוקות בקרב האוכלוסייה הערבית לפי סיבת מוות ודת: ממוצע 2003-2000
לוח ה23
פטירות תינוקות ושיעורי תמותת תינוקות בקרב האוכלוסייה הערבית לפי סיבת מוות ואזור מגורים: ממוצע 2003-2000

2001, דמוגרפיה

לוח א1
האוכלוסייה הערבית לפי דת, מין וגיל: ממוצע 2001
לוח א2
האוכלוסייה הערבית לפי דת, מין וגיל: ממוצע 2001 (אחוזים)
לוח א6
יישובים ערביים ומעורבים והאוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים ומעמד מוניציפלי:1 סוף 2001
לוח א8
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי דת, מצב משפחתי, מין וגיל: ממוצע 2001
לוח א9
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי אזור מגורים, מצב משפחתי, מין וגיל: ממוצע 2001
לוח א10
נישואים, גירושים, לידות חי, פטירות, פטירות תינוקות וגידול טבעי בקרב האוכלוסייה הערבית לפי דת ואזור מגורים: 2001
לוח א11
נישאים ומתגרשים ערבים לפי דת ואזור מגורים: 2001
לוח א12
נישאים ערבים לפי גיל, מין ודת: 2001
לוח א13
נישאים ערבים לפי גיל, מין ואזור מגורים: 2001
לוח א14
לידות חי ושיעורי פריון סגוליים בקרב האוכלוסייה הערבית לפי גיל, דת ואזור מגורים של האם: 2001
לוח א15
לידות חי בקרב האוכלוסייה הערבית לפי סדר לידה, דת ואזור מגורים של האם: 2001
לוח א16
שיעורי תמותה ותוחלת חיים באוכלוסייה הערבית לפי גיל, מין ודת: ממוצע 2002--1998
לוח א17
שיעורי תמותה ותוחלת חיים באוכלוסייה הערבית לפי גיל, מין ואזור מגורים: ממוצע 2002--1998
לוח א18
משקי בית ערביים לפי גודל משק בית, צפיפות דיור, אזור מגורים ודת: 2001

2003, רמת חיים

לוח ג14
שכר ממוצע לחודש עבודה ולחודש בשנה של שכירים ערבים ושיעור השכירים הערבים ששכרם אינו גבוה משכר המינימום לפי אזור מגורים ויישוב (בסדר האל"ף בי"ת): 2003
לוח ג15
שכר ממוצע לחודש עבודה ולחודש בשנה של משפחת עובדים ערבית לפי אזור מגורים ויישוב (בסדר האל"ף בי"ת): 2003
לוח ג16
הכנסה ממוצעת לחודש בשנה של עצמאים ערבים ושיעור העצמאים הערבים שהכנסתם אינה גבוהה מחצי השכר הממוצע לפי אזור מגורים ויישוב (בסדר האל"ף בי"ת): 2003

2003, דמוגרפיה

לוח א6
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי דת, מצב משפחתי, מין וגיל: ממוצע 2003
לוח א7
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי אזור מגורים, מצב משפחתי, מין וגיל: ממוצע 2003

2003, שלטון מקומי

לוח ו1
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי נתונים פיזיים נבחרים (בסדר האל"ף בי"ת): 2003
לוח ו2
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי ביצוע התקציב (אלפי ש"ח ובמחירים שוטפים) : 2003
לוח ו3
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי ההכנסות בביצוע התקציב (אלפי ש"ח ובמחירים שוטפים): 2003
לוח ו4
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי ההכנסות בביצוע התקציב (ש"ח לנפש ובמחירים שוטפים) : 2003
לוח ו5
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי ההוצאות בביצוע התקציב (אלפי ש"ח ובמחירים שוטפים) : 2003
לוח ו6
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי ההוצאות בביצוע התקציב (ש"ח לנפש ובמחירים שוטפים) : 2003
לוח ו7
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי היקף גביית מסי הארנונה (אלפי ש"ח ובמחירים שוטפים) : 2003
לוח ו8
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי היקף גביית מסי המים והביוב (אלפי ש"ח ובמחירים שוטפים) : 2003

2004, בריאות

לוח ה1
ערבים חולים במחלות כרוניות נבחרות המאובחנות על ידי רופא לפי גיל ומין, שיעורים ל-1,000: 2004
לוח ה2
ערבים חולים במחלת הסוכרת שמאובחנת על ידי רופא לפי גיל ומאפיינים נבחרים, שיעורים ל-1,000: 2004
לוח ה3
ערבים חולים במחלת יתר לחץ דם שמאובחנת על ידי רופא לפי גיל ומאפיינים נבחרים, שיעורים ל-1,000: 2004
לוח ה4
ערבים חולים במחלת לב המאובחנת על ידי רופא לפי גיל ומאפיינים נבחרים, שיעורים ל-1,000: 2004
לוח ה5
ערבים חולים במחלת סרטן שמאובחנת על ידי רופא לפי גיל ומאפיינים נבחרים, שיעורים ל-1,000: 2004
לוח ה6
ערבים חולים במחלה תורשתית שמאובחנת על ידי רופא לפי גיל ומאפיינים נבחרים, שיעורים ל-1,000: 2004
לוח ה7
ערבים חולים לפחות באחת מהמחלות הכרוניות הנבחרות שמאובחנות על ידי רופא לפי גיל ומאפיינים נבחרים, שיעורים ל- 1,000 : 2004
לוח ה8
ערבים לוקים בליקויים נבחרים לפי סוג ליקוי ומאפיינים נבחרים, שיעורים ל-1,000: 2004
לוח ה9
ערבים לוקים בליקוי אחד לפחות, לפי גיל ומאפיינים נבחרים,שיעורים ל-1,000: 2004
לוח ה10
ערבים לוקים בליקוי אחד לפחות לפי הגורם לליקוי ומאפיינים נבחרים (אחוזים): 2004
לוח ה11
ערבים המאושפזים בבתי חולים בחצי השנה האחרונה לפי גיל ומאפיינים נבחרים, שיעורים ל-1,000: 2004
לוח ה12
ערבים המקבלים שירותים רפואיים בשבועיים האחרונים לפי גיל ומאפיינים נבחרים, שיעורים ל-1,000: 2004
לוח ה13
ערבים מובטחים בביטוח בריאות משלים לפי מאפיינים נבחרים (אחוזים): 2004
לוח ה14
מעשנים, ממוצע גיל תחילת עישון ומעשנים סיגריות כבדים בקרב הערבים מגיל 18 ומעלה לפי מאפיינים נבחרים: 2004
לוח ה15
האוכלוסייה הערבית מגיל 10 ומעלה לפי העיסוק בפעילויות ספורטיביות, מין, גיל, דת, אזור מגורים, מספר שנות לימוד ותכונות כוח עבודה (אחוזים): 2004
לוח ה16
הוצאה כספית לנפש על בריאות במשקי הבית הערביים לפי סעיף הוצאה, אזור מגורים וחמישוני הכנסה2 :2004
לוח ה17
ערבים מועסקים בשירותי הבריאות (ענף כלכלי ראשי) לפי ענף כלכלי משני, מין, דת ואזור מגורים: 2004
לוח ה18
ערבים מועסקים במקצועות הבריאות (משלח יד משני) לפי משלח יד משני, מין, דת ואזור מגורים: 2004

2004, דמוגרפיה

לוח א1
האוכלוסייה הערבית לפי דת, מין וגיל: ממוצע 2004
לוח א2
האוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים,1 מין וגיל: ממוצע 2004
לוח א3
מקורות גידול האוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים ודת: 2004
לוח א4
יישובים ערביים ומעורבים והאוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים ומעמד מוניציפלי: סוף 2004
לוח א5
האוכלוסייה הערבית לפי יישובים המונים לפחות 2,000 תושבים ערבים (בסדר האל"ף בי"ת): סוף 2004
לוח א8
נישואים, גירושים, לידות חי, פטירות, פטירות תינוקות וגידול טבעי בקרב האוכלוסייה הערבית לפי דת ואזור מגורים: 2004
לוח א11
הבדלים בדפוסי הנישואים בקרב האוכלוסייה הערבית לפי מין, שנת לידה ודת
לוח א12
הבדלים בדפוסי הנישואים בקרב האוכלוסייה הערבית לפי מין, שנת לידה ואזור מגורים
לוח א13
לידות חי ושיעורי פריון סגוליים בקרב האוכלוסייה הערבית לפי גיל, דת ואזור מגורים של האם: 2004
לוח א14
לידות חי בקרב האוכלוסייה הערבית לפי סדר לידה, דת ואזור מגורים של האם: 2004
לוח א15
שיעורי תמותה ותוחלת חיים באוכלוסייה הערבית לפי גיל, מין ודת: ממוצע 2004--2000
לוח א16
שיעורי תמותה ותוחלת חיים באוכלוסייה הערבית לפי גיל, מין ואזור מגורים: ממוצע 2004--2000
לוח א17
הרכב משקי הבית הערביים לפי דת ואזור מגורים (אחוזים): 2004
לוח א18
משקי בית ערביים לפי גודל משק בית, צפיפות דיור, אזור מגורים ודת: 2004

2004, חינוך והשכלה גבוהה

לוח ד1
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי דת, מספר שנות לימוד ומין: 2004
לוח ד2
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי אזור מגורים, מספר שנות לימוד ומין: 2004
לוח ד3
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי הדת, התעודה הגבוהה ביותר והמין: 2004
לוח ד4
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי אזור המגורים, התעודה הגבוהה ביותר והמין: 2004
לוח ד5
בתי ספר, תלמידים וכיתות במערכת החינוך הערבי לפי אזור מגורים ודרג חינוך: 2003/4
לוח ד6
תלמידים במערכת החינוך הערבי לפי דרג חינוך, דרגת כיתה ואזור מגורים:2003/4
לוח ד7
משרות הוראה ויחידות עבודה במערכת החינוך הערבי לפי אזור מגורים ודרג חינוך: 2003/4
לוח ד8
אחוז הלומדים בקרב האוכלוסייה הערבית מגיל 17--5 לפי גיל, מין, דת ואזור מגורים: 2004
לוח ד9
תלמידים ותלמידים נושרים במערכת החינוך הערבי לפי דרגת כיתה ואזור מגורים: 2003/4
לוח ד10
ערבים שהתחילו בלימודים בבית הספר ועזבו לפני סיום תיכון לפי סיבת עזיבה, מין, גיל, דת ואזור מגורים (אחוזים)
לוח ד11
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות, זכאים לתעודה וזכאים לתעודה שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות במערכת החינוך הערבי לפי מין, דת ונתיב לימודים: 2003/4
לוח ד12
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות, זכאים לתעודה וזכאים לתעודה שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות במערכת החינוך הערבי לפי מין, אזור מגורים, מקום לימודים ונתיב לימודים: 2003/4
לוח ד13
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות, זכאים לתעודה וזכאים לתעודה שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות במערכת החינוך הערבי לפי מין, דת ונתיב לימודים: 2003/4 (אחוזים)
לוח ד14
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות, זכאים לתעודה וזכאים לתעודה שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות במערכת החינוך הערבי לפי אזור מגורים, מקום לימודים ומין: 2003/4 (אחוזים)
לוח ד15
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות, זכאים לתעודה וזכאים לתעודה שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות במערכת החינוך הערבי לפי מספר שנות לימוד של האב, מספר שנות לימוד לימוד של האם ואשכול כלכלי-חברתי של יישוב המגורים: 2003/4 (אחוזים)
לוח ד16
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות, זכאים לתעודה וזכאים לתעודה שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות במערכת החינוך הערבי לפי יישוב: 2003/4
לוח ד17
לא זכאים לתעודה, לא זכאים לתעודה שעמדו לפחות בבחינה אחת ומספר יחידות לימוד של הלא זכאים במערכת החינוך הערבי לפי מספר שנות לימוד של האם ואשכול חברתי-כלכלי של יישוב המגורים: 2003/4
לוח ד18
מועמדים ערבים ללימודי שנה ראשונה לתואר ראשון באוניברסיטאות בישראל ושיעור הקבלה לפי דת, אזור מגורים ותחום עדיפות ראשונה: 2004/5
לוח ד19
תלמידים ערבים באוניברסיטאות בישראל לפי מין, דת, תואר ותחום לימודים: 2004/5
לוח ד20
תלמידים ערבים באוניברסיטאות בישראל לפי מין, אזור מגורים, תואר ותחום לימודים: 2004/5
לוח ד21
תלמידים ערבים באוניברסטאות בישראל לפי תחום לימודים, מין, אזור מגורים ותואר, 2004/5
לוח ד22
תלמידים ערבים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל שאינם אוניברסיטאות לפי מין, דת ותחום לימוד: 2004/5
לוח ד23
תלמידים ערבים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל שאינם אוניברסיטאות לפי מין, אזור מגורים2 ותחום לימוד: 2004/5
לוח ד24
ערבים הלומדים במוסדות חינוך על תיכוניים לפי סוג מוסד לימודים, מין, דת ואזור מגורים (אחוזים): 2004
לוח ד25
ערבים מקבלי תוארים מהאוניברסיטאות בישראל לפי תואר, מין, דת ואזור מגורים: 2003/4
לוח ד26
ערבים מקבלי תארים מהאוניברסיטאות בישראל לפי תחום לימוד, מין, דת ואזור מגורים: 2003/4
לוח ד27
ערבים מקבלי תארים מהאוניברסיטאות בישראל לפי תחום לימוד ומין: שנים נבחרות
לוח ד28
ערבים מקבלי תארים ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל שאינם אוניברסיטאות לפי מין, דת ואזור מגורים: שנים נבחרות
לוח ד29
ערבים עם תעודת השכלה של לימודים על-תיכוניים או אוניברסיטאיים לפי תחום לימודים, מין, דת ואזור מגורים (אחוזים): 2004
לוח ד30
ערבים עם תעודת השכלה של לימודים על-תיכוניים או אוניברסיטאיים לפי מקום התעודה, מין, דת ואזור מגורים (אחוזים): 2004
לוח ד31
ערבים עם תעודת השכלה של לימודים על-תיכוניים או אוניברסיטאיים לפי תחום לימודים, מקום התעודה ומין (אחוזים): 2004

2004, עבודה

הגדרות: 
לוח ב1
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, המין והדת: 2004
לוח ב2
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, המין ואזור המגורים: 2004
לוח ב3
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, המין וסוג בית הספר האחרון: 2004
לוח ב4
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי מין, גיל, שנות לימוד, תעודת ההשכלה הגבוהה ביותר, מצב משפחתי ואזור מגורים: 2004
לוח ב5
כוח העבודה האזרחי הערבי לפי מין, גיל, שנות לימוד, תעודת ההשכלה גבוהה ביותר, מצב משפחתי ואזור מגורים: 2004
לוח ב6
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה, אחוז השייכים לכוח העבודה ואחוז הבלתי מועסקים לפי מין, גיל, שנות לימוד, תעודת ההשכלה הגבוהה ביותר ומצב משפחתי: 2004
לוח ב7
אחוז השייכים לכוח העבודה הערבי ואחוז הבלתי מועסקים לפי מין, גיל, שנות לימוד, תעודת ההשכלה הגבוהה ביותר, מצב משפחתי ואזור מגורים: 2004
לוח ב8
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי ומין: 2004
לוח ב9
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי מפורט בקטגוריות נבחרות: 2004
לוח ב10
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי וסוג בית הספר האחרון: 2004
לוח ב11
מועסקים ערבים שקיבלו תעודת השכלה של סיום לימודים על תיכוניים או אוניברסיטאיים לפי תחום התמחות , ענף כלכלי ראשי ומין (אחוזים): 2004
לוח ב12
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי, אזור מגורים ומין: 2004
לוח ב13
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי, מין ומקום עבודה: 2004
לוח ב14
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי, מקום עבודה ואזור מגורים: 2004
לוח ב15
מועסקים ערבים לפי מקום עבודה, מין, דת, אזור מגורים ושנות לימוד (אחוזים): 2004
לוח ב16
מועסקים ערבים לפי מרחק מקום העבודה מבית המגורים, מין, דת, אזור מגורים ושנות לימוד (אחוזים): 2004
לוח ב17
מועסקים ערבים שלמדו וקיבלו תעודת השכלה של סיום לימודים על תיכוניים או אוניברסיטאיים לפי תחום התמחות בלימודים, מקום עבודה ומין (אחוזים) : 2004
לוח ב18
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי, מקום עבודה ומין (אחוזים): 2004
לוח ב19
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי ומעמד בעבודה: 2004
לוח ב20
מועסקים ערבים לפי אזור מגורים ומעמד בעבודה: 2004
לוח ב21
מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי ומין: 2004
לוח ב22
מועסקים ערבים לפי משלח יד מפורט בקטגוריות נבחרות: 2004
לוח ב23
מועסקים ערבים לפי סוג בית הספר האחרון ומשלח יד ראשי: 2004
לוח ב24
מועסקים ערבים שקיבלו תעודת השכלה של סיום לימודים על-תיכוניים או אוניברסיטאיים לפי תחום התמחות, משלח יד ראשי ומין (אחוזים): 2004
לוח ב25
מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי ומעמד בעבודה: 2004
לוח ב26
מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי, מין ואזור מגורים: 2004
לוח ב27
מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי, מין ומקום עבודה: 2004
לוח ב28
מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי, מקום עבודה ומין (אחוזים) : 2004
לוח ב29
בלתי מועסקים ערבים בגילאי 18 - 59 לפי דת, אזור מגורים, ניסיון תעסוקתי בעבר, משך חיפוש עבודה, היקף המשרה שחיפשו וסיבת הפסקת העבודה: 2004
לוח ב30
בלתי מועסקים ערבים בגילאי 59-18 שעבדו ב-12 החודשים האחרונים פי דת, אזור מגורים , משלח יד ראשי וענף כלכלי ראשי: 2004

2004, רמת חיים

לוח ג1
מדדי העוני בקרב האוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים: 2004
לוח ג2
מדדי העוני בקרב משקי הבית הערביים לפי סוג משק הבית: 2004
לוח ג3
החלק היחסי של משקי הבית הערביים בכלל משקי הבית בישראל ובכלל משקי הבית העניים בישראל לפי סוג משק הבית ואזור מגורים: 2004
לוח ג4
הרמה וההרכב של הכנסות משקי הבית הערביים מהמקורות השונים לפי סוג משק הבית: 2004
לוח ג5
החלק היחסי של משקי הבית הערביים בכלל משקי הבית בישראל ומשקי הבית הערביים לפי עשירוני ההכנסה1 של כלל משקי הבית בישראל: 2004
לוח ג6
סך כל התושבים הערבים מקבלי גמלאות עיקריות מהמוסד לביטוח לאומי לפי סוג הגמלה ואזור המגורים: דצמבר 2004
לוח ג7
הכנסה כוללת פנויה והוצאה כוללת לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי אזור מגורים וסעיף הוצאה: 2004
לוח ג8
הכנסה כספית פנויה והוצאה כספית לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי סעיף הוצאה ואזור מגורים: 2004
לוח ג9
הכנסה כוללת פנויה והוצאה כוללת לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי חמישוני הכנסה וסעיף הוצאה: 2004
לוח ג10
הכנסה כספית פנויה והוצאה כספית לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי חמישוני הכנסה וסעיף הוצאה: 2004
לוח ג11
הכנסה כוללת פנויה והוצאה כוללת לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי מספר מפרנסים וסעיף הוצאה: 2004
לוח ג12
הכנסה כספית פנויה והוצאה כספית לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי מספר מפרנסים וסעיף הוצאה: 2004
לוח ג13
משקי הבית הערביים לפי בעלות על מוצרים בני-קיימא, דת ואזור מגורים (אחוזים): 2004
לוח ג17
משקי הבית הערביים לפי שנת הבנייה של בית המגורים, צפיפות הדיור, דת ואזור מגורים (אחוזים): 2004
לוח ג18
משקי הבית הערביים לפי סוגי המפגעים שבסביבת בית המגורים, הגורם העיקרי למפגעים, דת ואזור מגורים (אחוזים): 2004
לוח ג19
משקי הבית הערבים לפי סוג בית המגורים, סוג החזקה על בית המגורים,דת ואזור מגורים (אחוזים): 2004

2006/7, חינוך והשכלה גבוהה

לוח ד5
בתי ספר, תלמידים וכיתות במערכת החינוך הערבית לפי אזור מגורים ודרג חינוך: 2006/07
לוח ד6
משרות הוראה ויחידות עבודה במערכת החינוך הערבית לפי אזור מגורים ודרג חינוך: 2006/7
לוח ד7
תלמידים במערכת החינוך הערבית לפי דרג חינוך, דרגת כיתה ואזור מגורים: 2006/07
לוח ד8
תלמידים ותלמידים נושרים במערכת החינוך הערבית לפי דרגת כיתה ואזור מגורים: 2006/07
לוח ד9
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות, זכאים לתעודה וזכאים לתעודה שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות במערכת החינוך הערבית לפי מין, דת ונתיב לימודים: 2006/7
לוח ד10
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות, זכאים לתעודה וזכאים לתעודה שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות במערכת החינוך הערבית לפי מין, אזור מגורים, מקום לימודים ונתיב לימודים: 2006/7
לוח ד11
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות, זכאים לתעודה וזכאים לתעודה שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות במערכת החינוך הערבית לפי מין, הדת ונתיב לימודים: 2006/7 (אחוזים)
לוח ד12
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות, זכאים לתעודה וזכאים לתעודה שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות במערכת החינוך הערבית לפי מין, אזור מגורים, ומקום לימודים: 2006/7 (אחוזים)
לוח ד13
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות, זכאים לתעודה וזכאים לתעודה שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות במערכת החינוך הערבית לפי מספר שנות לימוד של כל אחד מההורים ואשכול חברתי-כלכלי של יישוב המגורים: 2006/7 (אחוזים)
לוח ד14
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות, זכאים לתעודה וזכאים לתעודה שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות במערכת החינוך הערבית לפי יישוב (בסדר אלפביתי): 2006/7
לוח ד15
לא זכאים לתעודה, לא זכאים לתעודה שעמדו לפחות בבחינה אחת ומספר יחידות הלימוד של הלא זכאים במערכת החינוך הערבית לפי מין, דת, אזור מגורים, מקום הלימודים, מספר שנות לימוד של כל אחד מההורים ואשכול חברתי-כלכלי של יישוב המגורים: 2006/7

דמוגרפיה, 2010-2006

לוח א12
שיעורי תמותה ותוחלת חיים באוכלוסייה הערבית לפי גיל נבחר, מין ודת: ממוצע 2010-2006
לוח א13
שיעורי תמותה ותוחלת חיים באוכלוסייה הערבית לפי גיל נבחר, מין ואזור מגורים ממוצע 2010-2006

רמת חיים, 2007

לוח ג1
מדדי העוני בקרב האוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים: 2007
לוח ג2
מדדי העוני בקרב משקי הבית הערביים לפי סוג משק הבית: 2007
לוח ג3
החלק היחסי של משקי הבית הערביים בכלל משקי הבית בישראל
לוח ג4
הרמה וההרכב של הכנסות משקי הבית הערביים מהמקורות השונים
לוח ג5
החלק היחסי של משקי הבית הערביים בכלל משקי הבית בישראל ומשקי הבית הערביים לפי עשירוני ההכנסה1 של כלל משקי הבית בישראל: 2007
לוח ג6
סך כל התושבים הערבים מקבלי גמלאות עיקריות מהמוסד לביטוח לאומי לפי סוג הגמלה ואזור המגורים: דצמבר 2007
לוח ג7
הכנסה כוללת פנויה והוצאה כוללת לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי סעיף הוצאה ואזור מגורים: 2007
לוח ג8
הכנסה כספית פנויה והוצאה כספית לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי סעיף הוצאה ואזור מגורים: 2007
לוח ג9
הכנסה כוללת פנויה והוצאה כוללת לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי סעיף הוצאה וחמישוני הכנסה: 2007
לוח ג10
הכנסה כספית פנויה והוצאה כספית לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי סעיף הוצאה וחמישוני הכנסה: 2007
לוח ג11
הכנסה כוללת פנויה והוצאה כוללת לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי סעיף הוצאה ומספר מפרנסים: 2007
לוח ג12
הכנסה כספית פנויה והוצאה כספית לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי סעיף הוצאה ומספר מפרנסים: 2007
לוח ג13
משקי הבית הערביים לפי בעלות על מוצרים בני-קיימא, דת ואזור מגורים (אחוזים): 2007
לוח ג14
שכר ממוצע לחודש עבודה ולחודש בשנה של שכירים ערבים ושיעור השכירים הערבים ששכרם אינו גבוה משכר המינימום לפי אזור מגורים ויישוב (בסדר האל"ף בי"ת): 2007
לוח ג15
שכר ממוצע לחודש עבודה ולחודש בשנה של משפחת עובדים ערבית לפי אזור מגורים ויישוב (בסדר האל"ף בי"ת): 2006
לוח ג16
הכנסה ממוצעת לחודש בשנה של עצמאים ערבים ושיעור העצמאים הערבים שהכנסתם אינה גבוהה מחצי השכר הממוצע לפי אזור מגורים ויישוב (בסדר האל"ף בי"ת): 2006

עבודה 2007

לוח ב1
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, המין והדת: 2007
לוח ב2
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, המין ואזור המגורים: 2007
לוח ב3
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי תכונות כוח העבודה האזרחי,המין וסוג בית הספר האחרון: 2007
לוח ב4
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי מין, גיל, שנות לימוד, התעודה הגבוהה ביותר, מצב משפחתי ואזור מגורים: 2007
לוח ב5
מצב משפחתי ואזור מגורים: 2007
לוח ב6
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה, שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ושיעור הבלתי מועסקים לפי מין, גיל, שנות לימוד, התעודה הגבוהה ביותר ומצב משפחתי: 2007
לוח ב7
שיעור ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי ושיעור הבלתי מועסקים הערבים לפי מין, גיל, שנות לימוד, התעודה הגבוהה ביותר, מצב משפחתי ואזור מגורים: 2007
לוח ב8
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי ומין: 2007
לוח ב9
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי וסוג בית הספר האחרון: 2007
לוח ב10
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי, אזור מגורים ומין: 2007
לוח ב11
מועסקים ערבים ומועסקים ערבים מחוץ ליישוב המגורים לפי ענף כלכלי ראשי ומין: 2007
לוח ב12
מועסקים ערבים ומועסקים ערבים מחוץ ליישוב המגורים לפי ענף לכלי ראשי ואזור מגורים: 2007
לוח ב13
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי מפורט בקטגוריות נבחרות: 2007
לוח ב14
מועסקים ערבים לפי אזור מגורים ומעמד בעבודה: 2007
לוח ב15
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי ומעמד בעבודה: 2007
לוח ב16
מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי ומין: 2007
לוח ב17
מועסקים ערבים לפי סוג בית הספר האחרון1 ומשלח יד ראשי: 2007
לוח ב18
מועסקים ערבים לפי משלח יד מפורט בקטגוריות נבחרות: 2007
לוח ב19
מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי, מין ואזור מגורים: 2007
לוח ב20
מועסקים ערבים ומועסקים ערבים מחוץ ליישוב המגורים לפי משלח יד ראשי ומין: 2007
לוח ב21
מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי ומעמד בעבודה: 2007
לוח ב22
בלתי מועסקים ערבים בגילאי 15 - 64 לפי דת, אזור מגורים, ניסיון תעסוקתי בעבר, משך חיפוש עבודה, היקף המשרה שחיפשו וסיבת הפסקת העבודה: 2007

שלטון מקומי, 2007

לוח ה1
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי נתונים פיזיים נבחרים (בסדר האל"ף בי"ת): 2007
לוח ה2
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי נתוני ביצוע התקציב (אלפי ש''ח): 2007
לוח ה3
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי נתוני ההכנסות בביצוע התקציב (אלפי ש"ח): 2007
לוח ה4
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי נתוני ההכנסות בביצוע התקציב (ש"ח לנפש): 2007
לוח ה5
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי נתוני ההוצאות בביצוע התקציב (אלפי ש"ח): 2007
לוח ה6
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי נתוני ההוצאות בביצוע התקציב(ש"ח לנפש): 2007

תפיסות באשר להיבטי חיים נבחרים, 2007

לוח ו1
ערבים בני 20 ומעלה לפי שביעות רצון וציפיות לעתיד מהחיים ומהמצב הכלכלי ולפי תכונות נבחרות: 2007 (אחוזים)
לוח ו2
מועסקים ערבים בני 20 ומעלה לפי שביעות רצון מהעבודה ולפי תכונות נבחרות : 2007 (אחוזים)
לוח ו3
ערבים בני 20 ומעלה לפי שביעות הרצון מאזור המגורים ומבית המגורים ולפי תכונות נבחרות: 2007 (אחוזים)
לוח ו4
ויתור על צרכי בריאות וצרכים חיוניים אחרים ב-12 החודשים האחרונים עקב קשיים כלכליים בקרב ערבים בני 20 ומעלה לפי תכונות נבחרות: 2007 (אחוזים)
לוח ו5
ערבים בני 20 ומעלה לפי כישורי השפה העברית והשימוש במחשב ובאינטרנט ולפי תכונות נבחרות : 2007 (אחוזים)
לוח ו6
ערבים בני 20 ומעלה לפי העיסוק בפעילות התנדבותית ומתן תרומות כסף ולפי תכונות נבחרות: 2007 (אחוזים)
לוח ו7
ערבים בני 20 ומעלה לפי שביעות רצון מהקשר עם בני משפחה וחברים ותחושת בדידות ולפי תכונות נבחרות : 2007 (אחוזים)
לוח ו8
ערבים בני 20 ומעלה לפי שיעור הנחשפים לעבריינות מסוגים שונים ב-12 החודשים האחרונים ולפי תכונות נבחרות: 2007 (אחוזים)
לוח ו9
ערבים בני 20 ומעלה לפי שביעות רצון משירותי התחבורה הציבורית ולפי תכונות נבחרות: 2007 (אחוזים)
לוח ו10
ערבים בני 20 ומעלה לפי שביעות רצון משירותי הרשויות המקומיות לתושבים ולפי תכונות נבחרות: 2007 (אחוזים)

2007, דמוגרפיה

לוח א1
האוכלוסייה הערבית לפי דת, מין וגיל: ממוצע 2007
לוח א2
האוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים, מין וגיל: ממוצע 2007
לוח א3+4
מקורות גידול האוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים ודת: 2007
לוח א5
האוכלוסייה הערבית לפי יישובים המונים לפחות 2,000 תושבים ערבים (בסדר האל"ף בי"ת): סוף 2007

2008, רמת חיים

לוח ג14
שכר ממוצע לחודש עבודה ולחודש בשנה של שכירים ערבים ושיעור השכירים הערבים ששכרם אינו גבוה משכר המינימום לפי אזור מגורים ויישוב (בסדר האל"ף בי"ת): 2008
לוח ג15
שכר ממוצע לחודש עבודה ולחודש בשנה של משפחת עובדים ערבית לפי אזור מגורים ויישוב (בסדר האל"ף בי"ת): 2008
לוח ג16
הכנסה ממוצעת לחודש בשנה של עצמאים ערבים ושיעור העצמאים הערבים שהכנסתם אינה גבוהה מחצי השכר הממוצע לפי אזור מגורים ויישוב (בסדר האל"ף בי"ת): 2008 (המשך)

2008/9, חינוך והשכלה גבוהה

לוח ד16
מועמדים ערבים ללימודי שנה ראשונה לתואר ראשון באוניברסיטאות בישראל ושיעור המועמדים שהתקבלו לפי דת, אזור המגורים ותחום עדיפות ראשונה: 2008/9
לוח ד17
תלמידים ערבים באוניברסיטאות בישראל לפי מין, דת, תואר ותחום לימודים: 2008/9
לוח ד18
לוח ד18: תלמידים ערבים באוניברסיטאות בישראל לפי מין, אזור מגורים, תואר ותחום לימודים: 2008/9
לוח ד19
תלמידים ערבים באוניברסטאות בישראל לפי תחום לימודים, מין, דת, אזור מגורים ותואר: 2008/9
לוח ד20
ערבים מקבלי תוארים מהאוניברסיטאות בישראל לפי תואר, מין, דת ואזור מגורים: 2008/9
לוח ד21
ערבים מקבלי תארים מהאוניברסיטאות בישראל לפי תחום לימודים, מין, דת ואזור מגורים: 2008/9
לוח ד22
ערבים מקבלי תארים מהאוניברסיטאות בישראל לפי תחום לימודים ומין: שנים נבחרות
לוח ד23
תלמידים ערבים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל שאינם אוניברסיטאות לפי מין, דת ותחום לימודים: 2008/9
לוח ד24
תלמידים ערבים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל שאינם אוניברסיטאות לפי מין, אזור מגורים ותחום לימודים: 2008/9
לוח ד25
ערבים מקבלי תארים ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל שאינם אוניברסיטאות פי מין, דת ואזור מגורים: שנים נבחרות

2008/9, חינוך והשכלה גבוהה

לוח ד16
מועמדים ערבים ללימודי שנה ראשונה לתואר ראשון באוניברסיטאות בישראל ושיעור המועמדים שהתקבלו לפי דת, אזור המגורים ותחום עדיפות ראשונה: 2008/9
לוח ד17
תלמידים ערבים באוניברסיטאות בישראל לפי מין, דת, תואר ותחום לימודים: 2008/9
לוח ד18
לוח ד18: תלמידים ערבים באוניברסיטאות בישראל לפי מין, אזור מגורים, תואר ותחום לימודים: 2008/9
לוח ד19
תלמידים ערבים באוניברסטאות בישראל לפי תחום לימודים, מין, דת, אזור מגורים ותואר: 2008/9
לוח ד20
ערבים מקבלי תוארים מהאוניברסיטאות בישראל לפי תואר, מין, דת ואזור מגורים: 2008/9
לוח ד21
ערבים מקבלי תארים מהאוניברסיטאות בישראל לפי תחום לימודים, מין, דת ואזור מגורים: 2008/9
לוח ד22
ערבים מקבלי תארים מהאוניברסיטאות בישראל לפי תחום לימודים ומין: שנים נבחרות
לוח ד23
תלמידים ערבים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל שאינם אוניברסיטאות לפי מין, דת ותחום לימודים: 2008/9
לוח ד24
תלמידים ערבים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל שאינם אוניברסיטאות לפי מין, אזור מגורים ותחום לימודים: 2008/9
לוח ד25
ערבים מקבלי תארים ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל שאינם אוניברסיטאות פי מין, דת ואזור מגורים: שנים נבחרות

2008, פרופילים של ישובים ערביים

לוח ו1(1)
היישובים הערביים המונים 10,000 תושבים ויותר לפי מאפיינים גיאוגרפיים ודמוגרפיים נבחרים: סוף 2008
לוח ו1(2)
היישובים הערביים המונים 10,000 תושבים ויותר לפי מאפיינים גיאוגרפיים ודמוגרפיים נבחרים: סוף 2008
לוח ו2
היישובים הערביים המונים 9,999-2,000 תושבים לפי מאפיינים גיאוגרפיים ודמוגרפיים נבחרים: סוף 2008
לוח ו3
היישובים הערביים המונים 1,999-501 תושבים לפי מאפיינים גיאוגרפיים ודמוגרפיים נבחרים: סוף 2008
לוח ו4
היישובים הערביים המונים עד 500 תושבים לפי מאפיינים גיאוגרפיים ודמוגרפיים נבחרים: סוף 2008
לוח ו5(1)
היישובים הערביים המונים 10,000 תושבים ויותר לפי מאפיינים חברתיים-כלכליים נבחרים: סוף 2008
לוח ו5(2)
היישובים הערביים המונים 10,000 תושבים ויותר לפי מאפיינים חברתיים-כלכליים נבחרים: סוף 2008
לוח ו5(3)
היישובים הערביים המונים 10,000 תושבים ויותר לפי מאפיינים חברתיים-כלכליים נבחרים: סוף 2008
לוח ו5(4)
היישובים הערביים המונים 10,000 תושבים ויותר לפי מאפיינים חברתיים-כלכליים נבחרים: סוף 2008
לוח ו5(5)
היישובים הערביים המונים 10,000 תושבים ויותר לפי מאפיינים חברתיים-כלכליים נבחרים: סוף 2008
לוח ו6(1)
היישובים הערביים המונים 9,999-2,000 תושבים לפי מאפיינים חברתיים-כלכליים נבחרים: סוף 2008
לוח ו6(2)
היישובים הערביים המונים 9,999-2,000 תושבים לפי מאפיינים חברתיים-כלכליים נבחרים: סוף 2008
לוח ו6(3)
היישובים הערביים המונים 9,999-2,000 תושבים לפי מאפיינים חברתיים-כלכליים נבחרים: סוף 2008
לוח ו6(4)
היישובים הערביים המונים 9,999-2,000 תושבים לפי מאפיינים חברתיים-כלכליים נבחרים: סוף 2008
לוח ו6(5)
היישובים הערביים המונים 9,999-2,000 תושבים לפי מאפיינים חברתיים-כלכליים נבחרים: סוף 2008
לוח ו7(1)
היישובים הערביים המונים 1,999-501 תושבים לפי מאפיינים חברתיים-כלכליים נבחרים: סוף 2008
לוח ו7(2)
היישובים הערביים המונים 1,999-501 תושבים לפי מאפיינים חברתיים-כלכליים נבחרים: סוף 2008
לוח ו7(3)
היישובים הערביים המונים 1,999-501 תושבים לפי מאפיינים חברתיים-כלכליים נבחרים: סוף 2008
לוח ו7(4)
היישובים הערביים המונים 1,999-501 תושבים לפי מאפיינים חברתיים-כלכליים נבחרים: סוף 2008
לוח ו8(1)
היישובים הערביים לפי השינויים במאפיינים דמוגרפיים נבחרים בין מפקדי האוכלוסין 1972, 1983, 1995 ו-2008
לוח ו8(2)
היישובים הערביים לפי השינויים במאפיינים דמוגרפיים נבחרים בין מפקדי האוכלוסין 1972, 1983, 1995 ו-2008
לוח ו9(1)
היישובים הערביים לפי השינויים במאפיינים חברתיים-כלכליים נבחרים בין מפקדי האוכלוסין, 1972, 1983, 1995 ו-2008
לוח ו9(2)
היישובים הערביים לפי השינויים במאפיינים חברתיים-כלכליים נבחרים בין מפקדי האוכלוסין 1972, 1983, 1995 ו-2008

2009, דמוגרפיה

לוח א1
האוכלוסייה הערבית לפי דת, מין וגיל: ממוצע 2009
לוח א2
האוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים,1 מין וגיל: ממוצע 2009
לוח א3
מקורות גידול האוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים ודת: 2009
לוח א4
יישובים ערביים ומעורבים והאוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים ומעמד מוניציפלי: סוף 2009
לוח א5
האוכלוסייה הערבית לפי יישובים המונים לפחות 2,000 תושבים ערבים (בסדר אלפביתי): סוף 2009

2009, עבודה

לוח ב1
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי תכונות כוח העבודה האזרחי,מין ודת: 2009
לוח ב2
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, מין ואזור המגורים: 2009
לוח ב3
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי תכונות כוח העבודה האזרחי,מין וסוג בית הספר האחרון: 2009
לוח ב4
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי מין, גיל, שנות לימוד, התעודה הגבוהה ביותר, מצב משפחתי ואזור מגורים:2009
לוח ב5
כוח העבודה האזרחי הערבי לפי מין, גיל, שנות לימוד, התעודההגבוהה ביותר, מצב משפחתי ואזור מגורים:1 2009
לוח ב6
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה, שיעור ההשתתפות בכוח עבודה ושיעור הבלתי מועסקים לפי מין, גיל, מספר שנות לימוד, התעודה הגבוהה ביותר ומצב משפחתי: 2009
לוח ב7
שיעור ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי ושיעור הבלתי מועסקים הערבים לפי מין, גיל, מספר שנות לימוד, התעודה הגבוהה ביותר, מצב משפחתי ואזור מגורים: 2009
לוח ב8
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי ומין: 2009
לוח ב9
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי וסוג בית הספר האחרון : 2009
לוח ב10
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי, אזור מגורים1 ומין: 2009
לוח ב11
מועסקים ערבים ואחוז המועסקים הערבים מחוץ ליישוב המגורים לפי ענף כלכלי ראשי ומין: 2009
לוח ב12
מועסקים ערבים ואחוז המועסקים הערבים מחוץ ליישוב המגורים לפי ענף כלכלי ראשי ואזור מגורים: 2009
לוח ב13
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי מפורט בקטגוריות נבחרות: 2009
לוח ב14
מועסקים ערבים לפי אזור מגורים ומעמד בעבודה: 2009
לוח ב15
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי ומעמד בעבודה: 2009
לוח ב16
מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי ומין: 2009
לוח ב17
מועסקים ערבים לפי סוג בית הספר האחרון1 ומשלח יד ראשי: 2009
לוח ב18
מועסקים ערבים לפי משלח יד מפורט בקטגוריות נבחרות: 2009
לוח ב19
מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי, מין ואזור מגורים: 2009
לוח ב20
מועסקים ערבים ואחוז המועסקים הערבים מחוץ ליישוב המגורים לפי משלח יד ראשי ומין: 2009
לוח ב21
מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי ומעמד בעבודה: 2009
לוח ב22
בלתי מועסקים ערבים בגיל 64-15 לפי דת, אזור מגורים, ניסיון תעסוקתי בעבר, משך חיפוש עבודה, היקף המשרה שחיפשו וסיבת הפסקת העבודה: 2009
לוח ב23
בלתי מועסקים ערבים בגילאי 59-18 שעבדו ב-12 החודשים האחרונים לפי דת, אזור מגורים , משלח יד ראשי וענף כלכלי ראשי: 2009

2009, רמת חיים

לוח ג1
מדדי העוני בקרב האוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים: 2009
לוח ג2
מדדי העוני בקרב משקי הבית הערביים לפי סוג משק הבית: 2009
לוח ג3
החלק היחסי של משקי הבית הערביים בכלל משקי הבית בישראל ובכלל משקי הבית העניים בישראל לפי סוג משק הבית ואזור מגורים: 2009
לוח ג4
הרמה וההרכב של הכנסות משקי הבית הערביים מהמקורות השונים לפי סוג משק הבית: 2009
לוח ג5
החלק היחסי של משקי הבית הערביים בכלל משקי הבית בישראל ומשקי הבית הערביים לפי עשירוני ההכנסה של כלל משקי הבית בישראל: 2009
לוח ג6
סך כל התושבים הערבים מקבלי גמלאות עיקריות מהמוסד לביטוח לאומי לפי סוג הגמלה ואזור המגורים: דצמבר 2009
לוח ג7
הכנסה כוללת פנויה והוצאה כוללת לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי סעיף הוצאה ואזור מגורים: 2009
לוח ג8
הכנסה כספית פנויה והוצאה כספית לצריכה לנפש ערבית תקנית הכנסה כספית פנויה והוצאה כספית לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי סעיף הוצאה ואזור מגורים: 2009
לוח ג9
הכנסה כוללת פנויה והוצאה כוללת לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי סעיף הוצאה וחמישוני הכנסה: 2009
לוח ג10
הכנסה כספית פנויה והוצאה כספית לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי סעיף הוצאה וחמישוני הכנסה: 2009
לוח ג11
הכנסה כוללת פנויה והוצאה כוללת לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי סעיף הוצאה ומספר מפרנסים: 2009
לוח ג12
הכנסה כספית פנויה והוצאה כספית לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי סעיף הוצאה ומספר מפרנסים: 2009
לוח ג13
משקי הבית הערביים לפי בעלות על מוצרים בני-קיימא, דת ואזור מגורים (אחוזים): 2009

2009, חינוך והשכלה גבוהה

לוח ד1
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי דת, מספר שנות לימוד ומין: 2009
לוח ד2
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי אזור מגורים,1 מספר שנות לימוד ומין: 2009
לוח ד3
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי דת, תעודה ההשכלה הגבוהה ביותר ומין: 2009
לוח ד4
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי אזור מגורים,1 תעודת ההשכלה הגבוהה ביותר ומין: 2009

2009, שלטון מקומי

לוח ה1
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי נתונים פיזיים נבחרים (בסדר אלפביתי): 2009
לוח ה2
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי נתוני ביצוע התקציב (אלפי ש''ח) (בסדר אלפביתי): 2009
לוח ה3
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי נתוני ההכנסות בביצוע התקציב (בסדר אלפביתי) (אלפי ש"ח): 2009
לוח ה4
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי נתוני ההכנסות בביצוע התקציב (בסדר אלפביתי) (ש"ח לנפש): 2009
לוח ה5
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי נתוני ההוצאות בביצוע התקציב (בסדר אלפביתי) (אלפי ש"ח): 2009
לוח ה6
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי נתוני ההוצאות בביצוע התקציב (בסדר אלפביתי) (ש"ח לנפש): 2009

2010, דמוגרפיה

לוח א1
האוכלוסייה הערבית לפי דת, מין וגיל: ממוצע 2010
לוח א2
האוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים, מין וגיל: ממוצע 2010
לוח א3
מקורות גידול האוכלוסייה הערבית לפי דת ואזור מגורים: 2010
לוח א4
יישובים ערביים ומעורבים והאוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים ומעמד מוניציפלי: סוף 2010
לוח א5
האוכלוסייה הערבית לפי יישובים המונים לפחות 2,000 תושבים ערבים (בסדר אלפביתי): סוף 2010

2011, רמת חיים

לוח ג3
משקי הבית העניים בישראל לפי מאפייני משק הבית ואזור מגורים: 2011
לוח ג1
מדדי העוני בקרב האוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים: 2011
לוח ג14
שכר ממוצע לחודש עבודה ולחודש בשנה של שכירים ערבים ושיעור השכירים הערבים ששכרם אינו גבוה משכר המינימום לפי אזור מגורים ויישוב (בסדר אלפביתי) 2011
לוח ג15
שכר ממוצע לחודש עבודה ולחודש בשנה של משפחת עובדים ערבית לפי אזור מגורים ויישוב (בסדר אלפביתי) 2011
לוח ג16
הכנסה ממוצעת לחודש בשנה של עצמאים ערבים ושיעור העצמאים הערבים שהכנסתם אינה גבוהה מחצי השכר הממוצע לפי אזור מגורים ויישוב (בסדר אלפביתי) 2011

2011, חינוך והשכלה

לוח ד1
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי דת, מספר שנות לימוד ומין 2011
לוח ד2
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי אזור מגורים, מספר שנות לימוד ומין 2011
לוח ד3
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי דת, תעודת ההשכלה הגבוהה ביותר ומין 2011
לוח ד4
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי אזור מגורים, תעודת ההשכלה הגבוהה ביותר ומין 2011

2011/2012, חינוך והשכלה

לוח ד5
בתי ספר, תלמידים וכיתות במערכת החינוך הערבית, לפי אזור מגורים ודרג חינוך: 2011/12
לוח ד6
משרות הוראה ויחידות עבודה במערכת החינוך הערבית לפי אזור מגורים ודרג חינוך: 2011/12
לוח ד7
תלמידים במערכת החינוך הערבית לפי דרג חינוך, דרגת כיתה ואזור מגורים 2011/12
לוח ד8
תלמידים ותלמידים נושרים במערכת החינוך הערבית לפי דרגת כיתה ואזור מגורים 2011/12
לוח ד9
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות, זכאים לתעודה וזכאים לתעודה שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות במערכת החינוך הערבית לפי מין, דת ומסלול לימודים: 2011/12
לוח ד10
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות, זכאים לתעודה וזכאים לתעודה שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות במערכת החינוך הערבית לפי מין, אזור מגורים, מקום לימודים ומסלול לימודים: 2011/12
לוח ד11
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות, זכאים לתעודה וזכאים לתעודה שעמדו בדרישות הסף1 של האוניברסיטאות במערכת החינוך הערבית לפי מין, דת ומסלול לימודים: 2011/12 (אחוזים)
לוח ד12
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות, זכאים לתעודה וזכאים לתעודה שעמדו בדרישות הסף1 של האוניברסיטאות במערכת החינוך הערבית לפי מין, אזור מגורים ומקום לימודים: 2011/12 (אחוזים)
לוח ד13
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות, זכאים לתעודה וזכאים לתעודה שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות במערכת החינוך הערבית לפי מספר שנות לימוד של כל אחד מההורים ואשכול חברתי-כלכלי של יישוב המגורים: 2011/12 (אחוזים)
לוח ד14
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות, זכאים לתעודה וזכאים לתעודה שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות במערכת החינוך הערבית לפי יישוב (בסדר אלפביתי): 2011/12

2011, שלטון מקומי

לוח ה1
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי נתונים פיזיים נבחרים (בסדר אלפביתי): 2011
לוח ה2
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי נתוני ביצוע התקציב (בסדר אלפביתי): 2011
לוח ה3
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי נתוני ההכנסות בביצוע התקציב בסדר אלפביתי) (אלפי שקלים): 2011
לוח ה4
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי נתוני ההכנסות בביצוע התקציב (בסדר אלפביתי) (שקלים לנפש): 2011
לוח ה5
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי נתוני ההוצאות בביצוע התקציב (בסדר אלפביתי) (אלפי שקלים): 2011
לוח ה6
הרשויות המקומיות הערביות בישראל לפי נתוני ההוצאות בביצוע התקציב (בסדר אלפביתי) (שקלים לנפש): 2011

2011, עיסוק פנאי, שימוש בשפות ומיומנויות

לוח ו1
ערבים בני 20 ומעלה לפי פעילות פנאי וצפייה בטלוויזיה ולפי תכונות נבחרות 2011 (אחוזים)
לוח ו2
ערבים בני 20 ומעלה לפי קריאת ספרים וצפייה בטלוויזיה ולפי תכונות נבחרות 2011 (אחוזים)
לוח ו3
ערבים בני 20 ומעלה לפי קריאת עיתונים ולפי תכונות נבחרות: 2011 (אחוזים)
לוח ו4
ערבים בני 20 ומעלה לפי השימוש בשפה העברית ולפי תכונות נבחרות 2011 (אחוזים)
לוח ו5
ערבים בני 20 ומעלה לפי ידיעת השפה האנגלית ולפי תכונות נבחרות: 2011 (אחוזים)
לוח ו6
ערבים בני 20 ומעלה לפי עמדות כלפי השפות עברית וערבית ולפי תכונות נבחרות 2011 (אחוזים)
לוח ו7
ערבים בני 20 ומעלה לפי מיומנויות אישיות ומיומנויות הנדרשות במקום העבודה ולפי תכונות נבחרות: 2011 (אחוזים)

2011, דמוגרפיה

לוח א5
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי מצב משפחתי, גיל, מין ודת: ממוצע 2011
לוח א6
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי אזור מגורים,1 מצב משפחתי, מין וגיל: ממוצע 2011
לוח א8
נישאים ערבים לפי גיל, מין ודת: 2011
לוח א9
נישאים ערבים לפי גיל, מין ואזור מגורים: 2011
לוח א14
משקי בית ערביים לפי גודל משק בית, צפיפות דיור, אזור מגורים ודת: 2011

2012, חינוך והשכלה

לוח ד15
מועמדים ערבים ללימודי שנה ראשונה לתואר ראשון באוניברסיטאות בישראל ושיעור המועמדים שהתקבלו לפי דת, אזור מגורים ותחום עדיפות ראשונה: 2012
לוח ד16
תלמידים ערבים באוניברסיטאות בישראל לפי מין, דת, תואר ותחום לימודים: 2012
לוח ד17
תלמידים ערבים באוניברסיטאות בישראל לפי מין, אזור מגורים, תואר ותחום לימודים: 2012
לוח ד18
תלמידים ערבים באוניברסטאות בישראל לפי תחום לימודים, מין, דת, אזור מגורים ותואר: 2012
לוח ד19
תלמידים ערבים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל שאינם אוניברסיטאות לפי מין, דת ותחום לימודים: 2012
לוח ד20
תלמידים ערבים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל שאינם אוניברסיטאות לפי מין, אזור מגורים ותחום לימודים: 2012
לוח ד21
תלמידים ערבים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל לפי מין ותחום לימודים: 2012
לוח ד22
ערבים מקבלי תארים מהאוניברסיטאות בישראל לפי תואר, מין, דת ואזור מגורים 2012
לוח ד23
ערבים מקבלי תארים מהאוניברסיטאות בישראל לפי תחום לימודים, מין, דת ואזור מגורים 2012
לוח ד24
ערבים מקבלי תארים מהאוניברסיטאות בישראל לפי תחום לימודים ומין: שנים נבחרות
לוח ד25
ערבים מקבלי תארים ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל שאינם אוניברסיטאות לפי מין, דת ואזור מגורים: שנים נבחרות

2012, דמוגרפיה

לוח א1
האוכלוסייה הערבית לפי דת, מין וגיל: ממוצע 2012
לוח א2
האוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים, מין וגיל: ממוצע 2012
לוח א3
יישובים ערביים ומעורבים והאוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים ומעמד מוניציפלי: סוף 2012
לוח א4
האוכלוסייה הערבית לפי יישובים המונים לפחות 2,000 תושבים ערבים (בסדר אלפביתי): סוף 2012
לוח א7
נישואים, גירושים, לידות חי, פטירות, פטירת תינוקות וגידול טבעי בקרב האוכלוסייה הערבית לפי דת ואזור מגורים: 2012
לוח א10
לידות חי ושיעורי פריון סגוליים באוכלוסייה הערבית לפי גיל, דת ואזור מגורים של האם: 2012
לוח א11
לידות חי בקרב האוכלוסייה הערבית לפי סדר לידה, דת ואזור מגורים של האם: 2012

2012, עבודה

לוח ב1
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי תכונות כוח העבודה, מין ודת: 2012
לוח ב2
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי תכונות כוח העבודה, מין ואזור מגורים 2012
לוח ב3
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי מין, גיל, שנות לימוד, התעודה הגבוהה ביותר, מצב משפחתי ואזור מגורים 2012
לוח ב4
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי תכונות כוח העבודה, מין וסוג בית הספר האחרון 2012
לוח ב5
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה, שיעור ההשתתפות בכוח העבודה, שיעור המועסקים ושיעור הבלתי מועסקים לפי מין, גיל, מספר שנות לימוד, התעודה הגבוהה ביותר ומצב משפחתי: 2012
לוח ב6
כוח העבודה הערבי לפי מין, גיל, שנות לימוד, התעודה הגבוהה ביותר, מצב משפחתי ואזור מגורים 2012
לוח ב7
שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ושיעור הבלתי מועסקים הערבים לפי מין, גיל, מספר שנות לימוד, התעודה הגבוהה ביותר, מצב משפחתי ואזור מגורים 2012
לוח ב8
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי ומין: 2012
לוח ב9
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי וסוג בית הספר האחרון: 2012
לוח ב10
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי, אזור מגורים ומין: 2012
לוח ב11
מועסקים ערבים ואחוז המועסקים הערבים מחוץ ליישוב המגורים לפי ענף כלכלי ראשי ומין: 2012
לוח ב12
מועסקים ערבים ואחוז המועסקים הערבים מחוץ ליישוב המגורים לפי ענף כלכלי ראשי ואזור מגורים 2012
לוח ב13
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי וענפי משנה נבחרים 2012
לוח ב14
מועסקים ערבים לפי אזור מגורים ומעמד בעבודה: 2012
לוח ב15
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי ומעמד בעבודה: 2012
לוח ב16
מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי ומין: 2012
לוח ב17
מועסקים ערבים לפי סוג בית הספר האחרון ומשלח יד ראשי: 2012
לוח ב18
מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי ומשלחי יד משניים נבחרים 2012
לוח ב19
מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי, מין ואזור מגורים 2012
לוח ב20
מועסקים ערבים ואחוז המועסקים הערבים מחוץ ליישוב המגורים לפי משלח יד ראשי ומין 2012
לוח ב21
מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי ומעמד בעבודה 2012
לוח ב22
בלתי מועסקים ערבים בני 64-15 לפי דת, אזור מגורים, ניסיון תעסוקתי בעבר, משך חיפוש עבודה, היקף המשרה שחיפשו וסיבת הפסקת העבודה: 2012

2012, רמת חיים

לוח ג1
מדדי העוני בקרב האוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים 2012
לוח ג2
מדדי העוני בקרב משקי הבית הערביים לפי מאפייני משק הבית 2012
לוח ג3
החלק היחסי של משקי הבית הערביים בכלל משקי הבית בישראל ובכלל משקי הבית העניים בישראל לפי מאפייני משק הבית ואזור מגורים 2012
לוח ג4
החלק היחסי של משקי הבית הערביים בכלל משקי הבית בישראל והתפלגות משקי הבית הערביים לפי עשירוני ההכנסה1 של כלל משקי הבית בישראל 2012
לוח ג5
הרמה וההרכב של הכנסות משקי הבית הערביים מהמקורות השונים לפי סוג משק הבית 2012
לוח ג6
סך כל התושבים הערבים מקבלי גמלאות עיקריות מהמוסד לביטוח לאומי לפי סוג הגמלה ואזור מגורים דצמבר 2012
לוח ג7
הכנסה כוללת פנויה והוצאה כוללת לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי סעיף הוצאה ואזור מגורים 2012
לוח ג8
הכנסה כספית פנויה והוצאה כספית לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי סעיף הוצאה ואזור מגורים 2012
לוח ג9
הכנסה כוללת פנויה והוצאה כוללת לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי סעיף הוצאה וחמישוני הכנסה 2012
לוח ג10
הכנסה כספית פנויה והוצאה כספית לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי סעיף הוצאה וחמישוני הכנסה 2012
לוח ג11
הכנסה כוללת פנויה והוצאה כוללת לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי סעיף הוצאה ומספר מפרנסים 2012
לוח ג12
הכנסה כספית פנויה והוצאה כספית לצריכה לנפש ערבית תקנית לפי סעיף הוצאה ומספר מפרנסים 2012
לוח ג13
משקי הבית הערביים לפי בעלות על מוצרים בני קיימא, דת ואזור מגורים (אחוזים) 2012

2013, דמוגרפיה

לוח א1
האוכלוסייה הערבית (אוכלוסייה ממוצעת) לפי דת, מין וגיל: 2013
לוח א3
יישובים ערביים ומעורבים והאוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים ומעמד מוניציפלי: סוף 2013
לוח א4
האוכלוסייה הערבית לפי יישובים המונים לפחות 2,000 תושבים (בסדר אלפביתי): סוף 2013
לוח א5
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי מצב משפחתי, גיל, מין ודת: ממוצע 2012
לוח א6
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי אזור מגורים,1 מצב משפחתי, מין וגיל: ממוצע 2012
לוח א7
: נישואים, גירושים, לידות חי, פטירות, פטירת תינוקות וגידול טבעי בקרב האוכלוסייה הערבית לפי דת ואזור מגורים: 2013
לוח א8
נישאים ערבים לפי גיל, מין ודת: 2012
לוח א9
נישאים ערבים לפי גיל, מין ואזור מגורים:1 2012
לוח א10
לידות חי, שיעורי פריון סגוליים ופריון כולל באוכלוסייה הערבית לפי גיל, דת ואזור מגורים של האם: 2013
לוח א11
לידות חי בקרב האוכלוסייה הערבית לפי סדר לידה, דת ואזור מגורים של האם: 2013
לוח א12
גודל משק בית וצפיפות דיור1 באוכלוסייה הערבית לפי אזור מגורים ודת: 2013

2013, עבודה

לוח ב1
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי תכונות כוח העבודה, מין ודת: 2013
לוח ב2
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי תכונות כוח העבודה, מין ואזור מגורים: 2013
לוח ב3
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי מין, גיל, שנות לימוד, התעודה הגבוהה ביותר, מצב משפחתי ואזור מגורים: 2013
לוח ב4
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי תכונות כוח העבודה, מין וסוג בית הספר האחרון: 2013
לוח ב5
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה, שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ושיעור הבלתי מועסקים לפי מין, גיל, מספר שנות לימוד, התעודה הגבוהה ביותר ומצב משפחתי: 2013
לוח ב6
כוח העבודה הערבי לפי מין, גיל, שנות לימוד, מצב משפחתי ואזור מגורים: 2013
לוח ב7
שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ושיעור הבלתי מועסקים הערבים לפי מין, גיל, מספר שנות לימוד, התעודה הגבוהה ביותר, מצב משפחתי ואזור מגורים:2013
לוח ב8
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי ומין: 2013
לוח ב9
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי וסוג בית הספר האחרון: 2013
לוח ב10
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי, אזור מגורים ומין: 2013
לוח ב11
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי וענפי משנה נבחרים: 2013
לוח ב12
מועסקים ערבים ואחוז המועסקים הערבים מחוץ ליישוב המגורים לפי ענף כלכלי ראשי ומין: 2013
לוח ב13
מועסקים ערבים ואחוז המועסקים הערבים מחוץ ליישוב המגורים לפי ענף כלכלי ראשי ואזור מגורים: 2013
לוח ב14
מועסקים ערבים לפי אזור מגורים ומעמד בעבודה: 2013
לוח ב15
מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ראשי ומעמד בעבודה: 2013
לוח ב16
מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי ומין: 2013
לוח ב17
מועסקים ערבים לפי סוג בית הספר האחרון ומשלח יד ראשי: 2013
לוח ב18
מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי ומשלחי יד משניים נבחרים: 2013
לוח ב19
מועסקים ערבים ואחוז המועסקים הערבים מחוץ ליישוב המגורים לפי משלח יד ראשי ומין: 2013
לוח ב20
מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי, מין ואזור מגורים: 2013
לוח ב21
מועסקים ערבים לפי משלח יד ראשי ומעמד בעבודה: 2013
לוח ב22
בלתי מועסקים ערבים בני 64-15 לפי דת, אזור מגורים, ניסיון תעסוקתי בעבר, משך חיפוש עבודה, היקף המשרה שחיפשו וסיבת הפסקת העבודה: 2013

2013, רמת חיים

לוח ג2
מדדי העוני בקרב משקי הבית הערביים לפי מאפייני משק הבית: 2013
לוח ג4
החלק היחסי של משקי הבית הערביים בכלל משקי הבית בישראל והתפלגות משקי הבית הערביים בעשירונים של כלל משקי הבית בישראל: 2013
לוח ג5
הרמה וההרכב של הכנסות משקי הבית הערביים מהמקורות השונים לפי סוג משק הבית: 2013
לוח ג6
סך כל התושבים הערבים מקבלי גמלאות עיקריות מהמוסד לביטוח לאומי לפי סוג הגמלה ואזור מגורים: דצמבר 2013
לוח ג7
הכנסה כוללת פנויה והוצאה כוללת לצריכה לנפש תקנית, לפי סעיף הוצאה ואזור מגורים: 2013
לוח ג8
הכנסה כספית פנויה והוצאה כספית לצריכה לנפש תקנית, לפי סעיף הוצאה ואזור מגורים: 2013
לוח ג9
הכנסה כוללת פנויה והוצאה כוללת לצריכה לנפש תקנית, לפי סעיף הוצאה וחמישוני הכנסה: 2013
לוח ג10
הכנסה כספית פנויה והוצאה כספית לצריכה לנפש תקנית, לפי סעיף הוצאה וחמישוני הכנסה:2013
לוח ג11
הכנסה כוללת פנויה והוצאה כוללת לצריכה לנפש תקנית, לפי סעיף הוצאה ומספר מפרנסים: 2013
לוח ג12
הכנסה כספית פנויה והוצאה כספית לצריכה לנפש תקנית, לפי סעיף הוצאה ומספר מפרנסים: 2013
לוח ג13
משקי הבית הערביים לפי בעלות על מוצרים בני קיימא, דת ואזור מגורים (אחוזים): 2013
לוח ג14
שכר ממוצע לחודש עבודה ולחודש בשנה של שכירים ערבים ושיעור השכירים הערבים ששכרם אינו גבוה משכר המינימום לפי אזור מגורים ויישוב (בסדר אלפביתי): 2012

2013, השכלה גבוהה

לוח ד1
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי דת, מספר שנות לימוד ומין: 2013
לוח ד2
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי אזור מגורים, מספר שנות לימוד ומין: 2013
לוח ד3
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי דת, תעודת ההשכלה הגבוהה ביותר ומין: 2013
לוח ד4
האוכלוסייה הערבית מגיל 15 ומעלה לפי אזור מגורים, תעודת ההשכלה הגבוהה ביותר ומין: 2013
לוח ד5
בתי ספר, תלמידים וכיתות במערכת החינוך הערבית, לפי אזור מגורים ודרג חינוך: 2012/13
לוח ד6
משרות הוראה ויחידות עבודה במערכת החינוך הערבית לפי אזור מגורים ודרג חינוך: 2012/13
לוח ד7
תלמידים במערכת החינוך הערבית לפי דרג חינוך, דרגת כיתה ואזור מגורים: 2012/13