קול קורא להגשת מאמרים - כתב העת זהויות

חוקרים ותיקים וצעירים מוזמנים לשלוח מאמרים למערכת. אורך מאמר לא יעלה על 9,000 מילים. יש לצרף תקציר בעברית ובאנגלית. המאמר יוגש על פי ההנחיות המופיעות באתר כתב העת: http://www.identities.vanleer.org.il
את המאמרים יש לשלוח בהתאם להנחיות המופיעות באתר או לכתובת הדוא"ל: jjic@vanleer.org.il