מכנה משותף

שנות פעילות: 2008 - 2010

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

השתתפו מחנכים בכירים הן מהחינוך התורני-לאומי במגזר הממלכתי-דתי והן חילונים מהמגזר הממלכתי.

מנחים: שרון-לשם זינגר והרב איתמר חייקין

 

הפיצול בחברה הישראלית הולך וגדל, והמצע המשותף בין קבוצות שונות הולך ומיטשטש. הדבר בולט במיוחד ביחסים בין הציבור הדתי-לאומי לבין הציבור החילוני, הן על רקע המציאות הפוליטית בעקבות פינוי גוש קטיף ברצועת עזה והאירועים האלימים בפינוי עמונה, והן בשל תהליכים של התחרדות בקרב המנהיגות החינוכית הדתית, בעיקר בישיבות ובאולפנות. שני התהליכים, הפוליטי והדתי, מחזקים זה את זה. הקבוצות השונות מסתגרות בתוך עצמן, וגם מקומות המפגש והשיתוף המקובלים – הצבא, האוניברסיטה ומסגרות התעסוקה – כבר אינם מצליחים לגשר על הפערים. 

 

כדי להתמודד עם שסעים אלה ייסד מכון ון ליר בירושלים תוכנית חדשה לדיאלוג מעמיק בין המנהיגות החינוכית החילונית לבין המנהיגות החינוכית התורנית-לאומית. התוכנית ביקשה ליצור תהליכים של דיון ובירור רעיוני של ערכים ועקרונות מוסר המשותפים למערכות החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי או המפרידים ביניהן. לשם כך הוקמה קבוצה של 18 מחנכים בכירים – מחציתם מהחינוך התורני-לאומי (ישיבות ואולפנות) בתוך המגזר הממלכתי-דתי ומחציתם חילונים מהמגזר הממלכתי – שפעלה כדי לאתר סוגיות משותפות שמעסיקות את שני המגזרים, על דרכי ההתמודדות השונות אתן. הקבוצה פעלה שלוש שנים. השנה הראשונה יוחדה ללימוד ולדיון משותפים בסוגיות נבחרות; השנייה יוחדה לבניית פעילויות משותפות לבתי הספר השונים; והשנה השלישית – לביקורים הדדיים בבתי הספר ולהפעלת פיילוטים חינוכיים משותפים.