קבוצות מחקר

קבוצות מחקר לא פעילות

סדנה לכתיבת הגות יהודית
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
תורת הידיעה
הפורום הירושלמי לארגוני התחדשות יהודית
זהות ומעמד
גלגוליהם של רעיונות מיתיים באסלאם השיעי
חינוך אזרחי בישראל
אוטונומיה חינוכית וזכויות קולקטיביות, הפרטה ובחירה ולימודי ליבה בראי החקיקה החינוכית
השתלמות מורים במחקר: חינוך מורים חושבים
יהודי המזרח, שאלת האוריינטליזם ותודעה מודרנית
סדנת מחקר: פוסט-כמאליזם
זמן קוסמולוגי וזמן תודעתי
קבוצת הדיון המושגית
פוסט-קומוניזם והמחשבה הפוליטית והדתית באגן המזרחי של הים התיכון
היהדות הקונסרבטיבית: הלכה, תרבות וסוציולוגיה
חינוך והחברה האזרחית
החברה החרדית-לאומית ותפיסת המודרנה ופוסט-מודרנה בחברה המערבית
מדיניות ציבורית ורב תרבותיות
עזה: לתבנית נופה של הטרוטופיה ישראלית
גבולות מצטלבים
החינוך היהודי בגיל הרך
יחד לומדים על השואה
הממשל הצבאי: כלכלה, ידע וזיכרון
רשויות מקומיות ומשרד החינוך – בין אמון לרגולציה
תפיסות של אלוהים ושל זמן בעידן פוסט-הומניסטי
משפט ומודרניות: ידע ומחשבה בין מזרח למערב
ליברליזם ונאורות במחשבה הערבית לאחר שנת 1967
סובייקטיביות בפילוסופיה ובתיאולוגיה נוצרית
סמינר מחקרי-מתודולוגי
מדעי הרוח ומדע: מוח ותודעה

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2