בדואים

05/02/2014 - 18:30 עד 21:00
הדיון יעסוק בעקרונות התוכנית ובסיבות להתנגדות לה, וכן במחאות שהתפרצו לאחר פרסום מתווה בגין-פראוור ובמשמעותן. כמו כן יידונו שאלות בנוגע למחאה ושורשיה: מה ניתן ללמוד מהתפרצות זו על יחסי המדינה והאוכלוסייה הבדואית; מה ניתן ללמוד ממנה על שיח האזרחות בישראל; ומה היא מלמדת על השינויים הפנימיים בחברה...
עוני, חינוך ותעסוקה בחברה הערבית-בדווית: מבט השוואתי
מחקר זה בוחן את מצבה החברתי-כלכלי של האוכלוסייה הערבית-בדואית בנגב בהשוואה למצבה של כלל האוכלוסייה הערבית בארץ. בעשור האחרון ממדי העוני נמצאים במגמת עלייה. בשנת 2004 שיעור הנפשות העניות באוכלוסייה הערבית-בדואית היה 52%, כשני שלישים מהם סובלים מעוני מתמשך.בזכות מאגר נתונים ייחודי של אגודת הגליל משנת...