השמדה, תרומה למחקר או תרומה לצורך הולדה?

עמדות מטופלות ומטופלים לגבי עוברים עודפים מטיפולי IVF בישראל

Publisher

הוצאת מכון ון ליר

Language Hebrew
Year of Publication2022

מסמך זה מציג ומנתח את ממצאי המחקר שערכנו בנושא גורלם של העוברים העודפים המוקפאים ביחידות ההפריה החוץ-גופית (IVF – In Vitro Fertilization) בישראל. בהקדמה נפרוס בקצרה מה הניע אותנו למחקר. לאחר מכן יבואו בזה אחר זה ארבעת חלקי המחקר: בחלק הראשון נציג את הרקע הרגולטורי (ההסדרה המשפטית) הרלוונטי למחקר; בחלק השני נציין את פרטי המחקר – מטרותיו, שיטת המחקר וכדומה; בחלק השלישי, הוא עיקר מסמך זה, נסקור את ממצאי המחקר; ובחלק הרביעי והאחרון נדון בממצאים ונפרט את מסקנותינו.

Join our mailing list