על אודות ספר החברה הערבית

ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה הוא מפעל סטטיסטי של מכון ון ליר בירושלים שנועד לתעד את מאפייניה של החברה הערבית בישראל ואת השינויים הפנימיים המתחוללים בה. קובצי הנתונים המהווים מפעל זה מתפרסמים בשנתונים היוצאים מטעם המכון מאז שנת 2005. הקבצים נמצאים גם באתר האינטרנט של המכון, ומסווגים על פי חמישה תחומים קבועים (דמוגרפיה, עבודה, רמת חיים, חינוך והשכלה גבוהה ושלטון מקומי) וכן תחומים משתנים ועל פי שנים.
 
כמו כן, במסד הנתונים שבאתר מופיעים לוחות מסכמים המציגים מבט התפתחותי לאורך שנים ולפי תחומים נבחרים. ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה הוא כלי מחקר מן המעלה הראשונה שנועד לחוקרי החברה הערבית בישראל, לקובעי מדיניות, לאנשי תקשורת, לסטודנטים ולכל המבקש להיטיב להכיר את החברה הערבית בישראל.
 
תקוותנו שמסד נתונים זה יסייע להפצת הנתונים הנאספים במסגרתו ולקידום הדיון המחקרי והכללי באוכלוסייה הערבית בישראל.
 
ריכוז הנתונים ועריכת הלוחות בבסיס הנתונים כולו נעשו בידי רמסיס גרא, ובסיועו של צוות סטטיסטי.