גלובליזציה וריבונות

תמת גלובליזציה וריבונות במכון ון ליר מתמקדת בשאלת עיצובה של הריבונות המודרנית, על ממדיה ההיסטוריים, העכשוויים והתיאורטיים, מתוך התמקדות במושגי הגבול והסגת הגבול. בדיוני התמה תינתן עדיפות מסוימת לאזור המזרח התיכון, אך הדיונים ייערכו בהקשר השוואתי רחב, הן מבחינה גיאוגרפית הן מבחינה היסטורית. עם התחומים המרכזיים שיידונו נמנים קונפליקטים לאומיים, אתניים ודתיים, יחסים בין אזרחים ללא-אזרחים, ותהליכי גלובליזציה וליברליזציה החותרים תחת ריבונות המדינה. דיוני התמה יהיו בעלי אופי בין-תחומי, במטרה להשיג הבנה מקיפה של הנושא. כמו כן, הם ישאפו לשלב עמדות והשקפות מגוונות כדי לאתגר את התפיסות הקיימות.