קול קורא: תנועות דתיות חדשות בישראל

המעוניינים מתבקשים לשלוח תקציר (בן עמוד אחד לכל היותר) המתאר את הנושא שעליו הם מבקשים לכתוב ואת המתודולוגיה המחקרית שינקטו. יש לצרף לתקציר קורות חיים ומכתב המלצה אחד לפחות. את המסמכים יש לשלוח לד"ר אדם קלין אורון adamk@vanleer.org.il עד לתאריך 9 בינואר 2014.
לפרויקטים המחקריים אשר יתקבלו תוענק תמיכה כספית.
 
 
קובץ מצורף: