קידום תוכנית פעולה ישראלית ליישום עקרונות החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם

שיתוף פעולה עם הארגונים איתך-מעכי ואג'נדה שמטרתו להוביל מהלך רחב של ארגוני הנשים בחברה האזרחית, של גופי ממשל רלוונטיים ושל האקדמיה לניסוח תוכנית פעולה כוללת בנושא. במדינות רבות בעולם פותחו והוטמעו תוכניות פעולה לאומיות לשילוב נשים בתהליכים של פתרון סכסוכים, ובמסגרת המהלך הישראלי נלמדו תוכניות מקבילות ממספר רב של מדינות. אחת הדוגמאות העדכניות ביותר היא התוכנית האמריקנית. (pdf)

מטרת המהלך הישראלי להמשיג מחדש את המונח "ביטחון" כך שהשיח הביטחוני יורחב ויכלול פרספקטיבות מגדריות וריבוי קולות, לשם הטמעת עקרונות החלטה 1325 בישראל. התוכנית גובשה בסדרה של שולחנות עגולים שהתקיימו במהלך השנים 2012-2014 ושבהם נדונו הרכיבים העיקריים של החלטה 1325. שולחן עגול ראשון של ארגוני הנשים התקיים בתחילת ינואר 2012 ובו לובנו סוגיות מרכזיות שיש לעסוק בהן, דילמות רלוונטיות ודרכים לקידום המהלך. השולחן העגול השני התקיים במרץ 2012 ועסק בנושא "ייצוג", והשלישי התקיים ביוני והתמקד בשאלה "מהו ביטחון?".

תכנית הפעולה המלאה שכתבו ארגוני הנשים הוגשה לממשלה באוקטובר 2013. במהלך 2014 נעשתה עבודה רבה בקרב מקבלי החלטות ובתקשורת שדחפה להחלטת ממשלה על הקמת צוות בין-משרדי לקדיום תכנית פעולה לשוויון מגדרי. החלטת הממשלה התקבלה ב-14 בדצמבר 2014.

במסגרת הפרויקט נכתבו סדרה של מחקרים, ובהם מחקר הערכה מלווה לתהליך; מחקר שבוחן את מידת הייצוג של נשים במוקדי קבלת החלטות ביטחוניות; מחקר שממפה אסטרטגיות ודפוסי פעולה של ארגוני נשים בחמש מדינות בעולם - קולומביה, הפיליפינים,פינלנד, סרביה וליבריה; ונייר עמדה על תהליכי ההתאמה של החלטה 1325 להקשר המקומי. המהלך כולו לווה במערך תקשורת נרחב, אשר תרם להעלאת המודעות לנושא בציבור הרחב ובקרב מקבלי/ות החלטות, 

חוברות המחקרים שנכתבו במסגרת הפרויקט מצורפות וניתנות להורדה במלואן.

סרטון שנערך לאחרונה מתאר את תהליך העבודה בפרויקט להטמעת החלטה 1325 בישראל. ניתן לצפות בו כאן: https://www.youtube.com/watch?v=3yxvaEUog_s 

בדצמבר 2015 התפרסם דוח של מרכז המידע והמחקר של הכנסת שעוסק בהחלטת מועצת הביטחון של האומות המאוחדות מס' 1325 והטמעתה בחקיקה ובהחלטות ממשלה בישראל. הדוח ניתן לצפייה כאן: http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03722.pdf 

הסרטונים המצורפים נעשו עבור הפרויקט: קידום תכנית פעולה כוללת ליישום עקרונות החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם בישראל והוקרנו בכנס ציבורי להשקת תכנית הפעולה שנערך בנמל יפו ב 31.10.13.אחת ממטרות תכנית הפעולה הישראלית היא להמשיג מחדש את המונח "ביטחון" כך שהשיח הביטחוני יורחב ויכלול פרספקטיבות מגדריות וריבוי קולות .ברוח עקרונות החלטה 1325 הסרטונים עוסקים בשלושה נושאים:

סרטון 1: מה נשים חושבות על בטחון

סרטון 2: תהליך העבודה המשותף בין ארגוני הנשים בפרויקט

סרטון 3: תקוות לעתיד