סדנה לקסיקלית - מושגים פוליטיים של מחאה: ידע, פעולה, טכנולוגיות

יום רביעי 02/05/18, 09:30 עד 19:00

קבוצת הלקסיקון למחשבה פוליטית ביקורתית
במרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב ומכון ון ליר בירושלים

אתר הבית של מרכז מינרבה: mhc.tau.ac.il
אתר מפתח: כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית: mafteakh.tau.ac.il