נגישות

התוכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה  לחברה הערבית
22/11/2016 - 09:30 עד 15:30
בכנס יוצגו לראשונה עיקרי הממצאים מתוך סקר הסטודנטים של מחקר ההערכה שביצע מכון ברוקדייל על יישום תוכנית המל"ג להנגשת האקדמיה לחברה הערבית בשנים 2012–2016, לצד הצגת אתגרי המשך התוכנית. בחלקו השני של היום יתקיים דיון של חברי הפורום, המבצעים את התוכנית בפועל, ויגובשו המלצות לות"ת כיצד ניתן לשפר ולחזק...
מדריך נגישות לכנסים
חשיבות ההנגשה של כנסים אקדמיים, כנסים מקצועיים וכנסים אחרים נובעת ממרכזיותה של הזכות לנגישות כזכות אדם בסיסית לאנשים עם מוגבלויות. זכות זו זכתה להכרה במשפט הבינלאומי במסגרת אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, 2006, והיא עוגנה גם בחקיקה המקומית במסגרת "חוק שוויון זכויות לאנשים עם...