קפיטליזם ומגדר – צוות מחקר

שנות פעילות: 2009 - 2011

סטטוס:

לא פעילה

התפתחות הפמיניזם קשורה קשר הדוק – היסטורי ותרבותי – לתרבות השוק. רוב זרמי המחשבה הפמיניסטית צמחו בתוך הליברליזם האמריקני הקשור ביסודותיו לתרבות השוק, ועם זאת, קשר זה טומן בחובו גם מתח והתנגשות עם חלקים של המחשבה והביקורת הפמיניסטית המופנים נגד תרבות הצריכה ונגד היבטיו הממוגדרים והממגדרים של השוק. מחד גיסא, השוק הקפיטליסטי אִפשר ואף עודד את יציאתן של נשים לעבודה, את הצטרפותן למרחב הציבורי ואת הפיכתן לסובייקט צרכני בעל עוצמה כלכלית ויכולת השפעה. מאידך גיסא, אפשר לטעון כי תהליכים אלה הושגו מתוך העצמה של זהויות ותפקידי מגדר מסורתיים ושימור של חלוקת העבודה התרבותית בין גברים לנשים. 

 
צוות מחקר זה עסק במצבן, במעמדן, בתודעתן ובדרכי פעולתן של נשים בתרבות השוק. דיוני הצוות הניבו אנתולוגיה – כעת בתהליכי הפקה – הפורשׂת באופן הרחב ביותר את הקשרים המורכבים והמרתקים בין מחשבה פמיניסטית לבין תרבות קפיטליסטית במופעיה העכשוויים. האנתולוגיה מציעה אוסף רחב היקף וממִגוון נקודות מבט על זהות, תודעה ופעולה של נשים בתרבות השוק. הטקסטים המופיעים בה הם מכמה סוגות – עיונית, פואטית וספרותית – והיא כוללת כתיבה מקורית של חברות הצוות, טקסטים שנכתבו בעבר בעברית ותרגומים.