זהות ומעמד

זהות   |   מעמד   |   מזרחים   |   סוציולוגיה   |   צדק
שנות פעילות: 2006 - 2009

סטטוס:

לא פעילה

במה אקדמית לחוקרים צעירים – תלמידים לתואר שני ושלישי – המשלבים מצוינות אקדמית עם מעורבות חברתית. הקבוצה דנה בשאלות של צדק חברתי הנוגע למתח שבין זהות למעמד וניסתה להתמודד בדיוניה עם שאלת אי-השוויון האתני בישראל הכרוך גם באי-שוויון כלכלי ובאי-שוויון תרבותי. למול המתח המתקיים בין שתי תפיסות מתחרות – צדק חלוקתי למול צדק של הכרה – ביקשה הקבוצה להציע אפשרויות למדיניות שתביא בחשבון את שתי התפיסות בחברה רב-תרבותית, מתוך דגש מיוחד על מעמד העובדים שברובו הוא מזרחי.

התומכים בגישת החלוקה סבורים שגישת ההכרה גורמת ל"גטואיזציה" ול"בלקניזציה" של החברה ובכך פוגעת בסולידריות המעמדית ובאינטרסים המשותפים הנחוצים לשינויים הכלכליים והחברתיים. לעומתם, התומכים בגישת ההכרה טוענים שגישת החלוקה לוקה בעיוורון תרבותי, הגורם להנצחת הגמוניה תרבותית של קבוצה אחת אגב פגיעה באינטרסים של קבוצות מיעוט חלשות.