חסרי בית בישראל: היבטים אמפיריים ומוסדיים

שנות פעילות: 2006 - 2009

סטטוס:

לא פעילה
ההגדרות המקובלות בעולם ל"חסרי בית" הן homeless; rough-sleepers ו-rooflessness. בישראל לעומת זאת המונח "חסרי בית" אינו מקובל, ותחת זאת נהוגה הבחנה בין שתי קטגוריות מוסדיות: "דרי רחוב" ו"מחוסרי דיור". שתי הקטגוריות מוציאות זו את זו, בשל ההתפתחות המוסדית של התופעה. הבחנה זו מפצלת את אוכלוסיית "חסרי הבית" לשתי קבוצות, המטופלות בידי גורמים שונים: ב"דרי רחוב" מטפל משרד הרווחה וב"מחוסרי דיור" מטפל משרד השיכון. הפיצול הזה לא נעשה במקומות אחרים, וגם לא במדינות שנותנות הגדרה רחבה לאוכלוסיית "חסרי הבית".
קבוצת המחקר עסקה בתופעת חסרי הבית בישראל וביקשה להתחקות על דרכי יצירת הקטגוריות המושגיות של אוכלוסיות שונות של חסרי בית בישראל. הקבוצה ביקשה לברר את החלוקה המוסדית הייחודית הנהוגה בישראל בין "דרי רחוב" ל"מחוסרי דיור" ואת השלכותיה. דיוניה התמקדו בחסרי הבית כחלק מאוכלוסיית העניים, והיא בחנה את התופעה בנקודת המפגש שבין תחומי מחקר סוציולוגיים כמו ריבוד, אתניות, מגדר, אזרחות וזכויות חברתיות.