מדיניות ציבורית ורב תרבותיות

שנות פעילות: 2007 - 2009

סטטוס:

לא פעילה

ריבוי התרבויות בישראל הוא עובדה מוצקה, אולם הדיון ברב-תרבותיות בישראל ממעט לעסוק בשאלות של מדיניות ציבורית הנגזרות ממנה. הוא ממעט לעסוק גם ביכולתם של מוסדות ציבור – כגון מוסדות הרווחה, הביטחון והחינוך – למלא את הצרכים ואת הדרישות של קבוצות אתניות-תרבותיות כחלק מתהליך שילובן בחברה ובמוסדות המדינה. הגיוון התרבותי והלאומי המאפיין את החברה הישראלית והתביעות הנגזרות ממנו מחייבים חשיבה מחודשת על טבעה של המדיניות הציבורית ועל מידת התאמתה למציאות זו: מוטל עליה ליצור איזון בין השוויון האזרחי, הזכויות הקבוצתיות והסולידריות החברתית.

קבוצת המחקר ערכה מחקרים שבחנו את השפעת ההסדרים והמוסדות הקיימים בישראל על מעמדם של פרטים ושל קבוצות. מטרתה הייתה להעמיק את הדיון ברב-תרבותיות בחברה הישראלית ובמדיניות הציבורית הנגזרת ממנה ולהציע חלופות למדיניות הקיימת.