מוטיבציה בקרב מורים ערבים

שנות פעילות: 2011 - 2018

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

יועץ אקדמי: ד"ר ח'אלד עראר

רובא דעאס, ביאן זועבי, נסרין זחאלקה, האלה זידאן, נבילה מנאע, יחיא נאבלסי, סועאד עבאסי, סלאם עיד, סמיר קעדאן, היאם שיבלי

 

רבות נכתב על הגורמים המשפיעים על המוטיבציה של המורים במדינות מפותחות, אך כמעט שאין מחקרים שבדקו את הנושא במערכת החינוך הערבית בישראל. קבוצת דיון זו הוקמה כדי לבחון את החסמים הייחודיים המשפיעים על עבודת המורים במערכת החינוך הערבית. מטרתה לדון במושג מוטיבציה בכלל ובפרט לברר את הגורמים המשפיעים על המוטיבציה של המורים הערבים, שמעמדם בחברה הערבית בישראל הוא ייחודי. 
 
משתתפים בקבוצה אנשי תיאוריה, מנהלים ומורים ערבים המכירים את מערכת החינוך הערבית מקרוב. בשנת פעילותה הראשונה דנו חברי הקבוצה בסוגיות מרכזיות, בהן מעמד המורה הערבי והגורמים – הפנימיים והחיצוניים – המשפיעים על המוטיבציה שלו. בשנתה השנייה נערך מיפוי כללי של סוגיות אלו ונוסחו ראיונות עומק שמטרתם לבדוק את הממצאים שעלו ממנו. רואיינו מפקחים, מנהלים ומורים במערכת החינוך הערבית, והחומר שנאסף ישמש בסיס לנייר מדיניות "מוטיבציה בקרב מורים ערבים – קשיים וחסמים". 
 
בהמשך פעילותה תתמקד הקבוצה בבחינה של סוגיית ההבדלים המגדריים בסגנון המנהיגות הבית ספרית. חבריה ינסו לעמוד על נקודות השוני והדמיון בין מנהיגות נשית לבין מנהיגות גברית בחברה הערבית ולברר כיצד הן משפיעות על המוטיבציה של המורים בחברה זו. חברי הקבוצה ייפגשו שלוש פעמים במהלך השנה לדיון בסוגיות מרכזיות בנושא. בד בבד ייערך מחקר איכותני וכמותי שיתבסס על ממצאי נייר המדיניות שנכתב ועל הדיון שיתנהל בקבוצה.