העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך

שנות פעילות: 2014

סטטוס:

פעילה

משרד החינוך, בתמיכת הממשלה כולה, מחויב זה שנים לשוויון הזדמנויות ולצמצום הפערים הנוצרים על בסיס חברתי-כלכלי או לאומי. המשרד מכיר בכך שהגשמת יעד זה כרוכה בהעדפה מתקנת בתקצוב, על מנת לענות על צרכים מיוחדים של תלמידים ממעמד חברתי-כלכלי נמוך יותר. מדיניות זו קיבלה ביטוי קונקרטי בהמלצות ועדת שושני ודוברת ובנוסחאות תקצוב שונות שאימץ המשרד במשך השנים, אולם התוצאות עדיין רחוקות מהמבוקש. בפועל יש פרוגרסיביות מסוימת בתקצוב שעות הוראה לחינוך היסודי ולחטיבת הביניים על ידי משרד החינוך, אך כמעט אין פרוגרסיביות בתקצוב החינוך בחטיבה העליונה ובגיל הגן; וכאשר בוחנים את ההוצאה לתלמיד בכללותה, לרבות תקצוב שמקורו ברשויות המקומיות, המצב חמור יותר. הנתונים מעורפלים מאוד, וזה חלק מהבעיה, אך נראה שבחלקים מסוימים של המערכת התקצוב הוא אף רגרסיבי: פעמים רבות המערכת משקיעה בילדים למשפחות מבוססות יותר משאבי חינוך משהיא משקיעה בילדים משכבות מוחלשות. קבוצת הלימוד שקמה כדי להתמודד עם האתגר הזה היא יוזמה משותפת של מכון ון ליר בירושלים והמכון הישראלי לדמוקרטיה. הקבוצה בוחנת את הנושא הזה מהיבטים שונים וכותבת מסמך הבוחן את הבסיס העקרוני להעדפה מתקנת בתקצוב; מזהה את הגורמים שעיכבו יישום העדפה מתקנת בתקצוב החינוך בעבר; מתאר את המצב הקיים; ומציע קווים לתוכנית פעולה, לרבות הגדרת סל בסיסי לתלמיד, אפיון שיטה להעדפה מתקנת בתקצוב על פי מאפיינים חברתיים-כלכליים, ועמידה על הסוגיות הפוליטיות שיש להתמודד איתן ביישום השיטה.

המסמך שמחברת הקבוצה הוצג כבסיס לדיון בסוגיה זו במסגרת כנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה, שהתקיים בחיפה ב-3–4 בנובמבר 2014. הקבוצה תמשיך את דיוניה בהרכב רחב יותר אחרי הכנס ובמשך שנת 2015.

דף זה יציג את תפוקות הקבוצה וירכז חומרי רקע שונים.

משתתפים:

הרב גרשון בינט, אגף החינוך החרדי, עיריית ירושלים
נחום בלס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
מומי דהן, האוניברסיטה העברית בירושלים והמכון הישראלי לדמוקרטיה
אלי הורוביץ, קרן טראמפ
נועה היימן, אגף התקציבים, משרד האוצר
נועם זוסמן, בנק ישראל
משה יוסטמן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומכון ון ליר בירושלים, ראש הצוות
דודי מזרחי, משרד החינוך
סמי מיאערי, אוניברסיטת תל אביב והמכון הישראלי לדמוקרטיה
מאיר קראוס, מכון ירושלים לחקר ישראל
מיכל שינוול, המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה