התוכנית לפיתוח מודלים של משילות משולבת ברשויות מקומיות

שנות פעילות: 2012 - 2018

סטטוס:

פעילה
משתתפים: 

חוקרת ומנהלת תוכניות: ד"ר שרית בן שמחון-פלג

מטרת היחידה לפיתוח מודלים של משילות משולבת היא לחזק את יכולת הרשות המקומית לפעול ולקדם את רווחת תושביה. מטרה זו מושגת באמצעות שילוב הדוק בין עבודה בשטח עם הרשויות המקומיות לבין מחקר מלווה מעמיק של כל שלבי העבודה.

התוכנית החלה לפעול במכון ון ליר בירושלים בשנת 2012 כמחקר פעולה (action research) שעניינו פיתוח תשתיות של מנהיגות וניהול ברשויות מקומיות בפריפריה. בעקבות תהליכי הלמידה שליוו את התוכנית הוחלט לאמץ את המסגרת התיאורטית של "משילות משולבת", ולעצב מחדש את התוכנית כדי לאפשר פיתוח של מודלים ויצירת התשתיות הנחוצות לקיומם, בד בבד עם בחינה של ההיתכנות, הקיימות, היתרונות והחסרונות של מודלים אלה.

התוכנית פועלת בשני המישורים:

עבודת שטח ברשויות מקומיות פריפריאליות, אשר כוללת הקמת צוות מנהיגות יישובי שיפעל בשיתוף פעולה עם השלטון המרכזי ויכלול בעלי תפקידים מרכזיים ברשות לצד בעלי עניין אחרים ביישוב; וכן פעולות של הכשרה וליווי של המנהיגות ברשות המקומית שיבטיחו יחסי כוחות מאוזנים בין השותפים לצוות המנהיגות היישובי – מרכיב מרכזי במודל המשילות המשולבת.

מחקר אקדמי, שהנחת היסוד שלו היא כי חיבור מעגלי מתמשך בין תיאוריות רלוונטיות לבין פרקטיקות של התנסות בשטח יעשיר את הידע התיאורטי בדבר התנאים הנחוצים לתפקוד מיטבי של רשויות מקומיות במעמד סוציו-אקונומי נמוך, ואף ישפר את היכולת שלהן לפעול ביעילות בעבור תושביהן. נושאים נלווים שבהם עוסק המחקר הם חלוקה מחדש של סמכויות ותפקידים בין רשויות שלטוניות, אחריות ועוצמה בתהליכי משילות במאה ה־21, משילות משולבת ודמוקרטיה מקומית.

 

מתודולוגיית העבודה בשטח כוללת כמה שלבים:

  1. למידה מעמיקה של המקום ועבודה מבוססת נתונים.
  2. גיבוש הסכמות בקרב המנהיגות היישובית ובעלי העניין בתחום והקמת צוות מנהיגות יישובי (לדוגמה: צוות חינוך יישובי).
  3. ליווי מקצועי אינטנסיבי – הצוות היישובי נפגש באופן תדיר וסדיר ומקיים דיונים הנתמכים בידע תיאורטי עדכני.
  4. תיאום ויצירת הלימה בין תוכניות שונות – קיימות וחדשות – בכל רמה במערכת היישובית.
  5. חלוקה מחדש של תפקידים בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי, תוך בירור מתמיד של מיקום הסמכות ושל קיומן של יכולות או האפשרות לפתח יכולות.
  6. התערבות חיצונית הולכת ופוחתת והפיכת המערכת המקומית למערכת המשפרת את עצמה, “Self Improving”.

ליווי רשות נמשך בין שנתיים לשלוש שנים.

 

עד סוף 2017 פעלה התוכנית בשבע רשויות מקומיות, תוך התמקדות בתחום החינוך. בכל היישובים שצוות התוכנית פועל בהם מתרחשים שינויים משמעותיים, הן באופן בניית תוכניות העבודה היישוביות והן ביישומן.

החל משנת תשע"ח תכלול התוכנית תחומים חדשים של פעילות ברשויות מקומיות, כמו תחום הסביבה; דגש מיוחד יושם גם על הצד המחקרי ועל גיבוש התובנות מהפעילות שנעשתה עד כה.