השכלה גבוהה

חקר ההשכלה הגבוהה והאקדמיה בישראל
27/12/2018 - 14:00 עד 17:30
מרצה אורחת: ד"ר דפנה גלבגייסר השלכות בלתי צפויות: כיצד התרחבותה של מערכת ההשכלה האמריקאית השפיעה על מגוון הסטודנטים בקמפוס וההחזרים להשכלה גבוהה בשוק העבודה (Unintended consequences: expansion, campus diversity, and changes in the returns to higher education for low-income students)
התוכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה  לחברה הערבית
22/11/2016 - 09:30 עד 15:30
בכנס יוצגו לראשונה עיקרי הממצאים מתוך סקר הסטודנטים של מחקר ההערכה שביצע מכון ברוקדייל על יישום תוכנית המל"ג להנגשת האקדמיה לחברה הערבית בשנים 2012–2016, לצד הצגת אתגרי המשך התוכנית. בחלקו השני של היום יתקיים דיון של חברי הפורום, המבצעים את התוכנית בפועל, ויגובשו המלצות לות"ת כיצד ניתן לשפר ולחזק...
פרופ' גילי דרורי
גילי דרורי היא פרופסור חברה וראשת המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. היא למדה לתואר ראשון (1986) ולתואר שני (1989) באוניברסיטת תל-אביב ולתואר שלישי בסוציולוגיה באוניברסיטת סטנפורד (1997). במשך עשור ניהלה דרורי את התוכנית למצוינות בלימודי יחסים בין-לאומיים ושימשה מרצה...
הכוון תעסוקתי
27/07/2015 - 09:30 עד 14:45
תשואה מהשכלה: אי־שוויון בין קבוצות אוכלוסייה
במחקר זה נבדק הקשר הסיבתי בין ההשכלה לשכר בישראל באמצעות אמידת התשואה לשעת עבודה במגוון קבוצות. בסיס הנתונים הוא הקובץ החברתי–כלכלי של מפקד האוכלוסין האחרון, משנת 2008. בשנת 2008 התשואה הממוצעת לשנת לימודים הייתה 10.3%. עובדה זו מעידה על עלייה ניכרת בהשוואה לתשואות שנאמדו ממפקדים קודמים. המחקר מציג...
פלורליזם ושוויון הזדמנויות בהשכלה הגבוהה: הנגשת האקדמיה לחברה הערבית
26/01/2015 - 09:30 עד 15:30
הנגשת ההשכלה הגבוהה לערבים בישראל נמצאת על סדר היום הציבורי והממשלתי מתוך מחשבה שפיתוח נכון של ההון האנושי הצעיר בחברה הערבית יפעל לטובת החברה הישראלית כולה. בשנתיים האחרונות זוכה הנושא לעידוד מיוחד מהמל"ג בתוכנית "פלורליזם ושוויון בהשכלה הגבוהה". במכון ון ליר בירושלים הוקם פורום של כלל האחראים...
27/10/2014 - 16:00 עד 19:00
לאחרונה פורסמו המלצות הוועדה להסדרת המשילות בהשכלה הגבוהה בישראל. הוועדה נתבקשה לעצב מחדש את המבנה הארגוני של הגופים המופקדים על ניהול ההשכלה הגבוהה כך שהממשק בינם לבין השלטון יבטא יחסים ש"ישרתו נאמנה את שמירת האוטונומיה של מערכת ההשכלה הגבוהה  בד בבד עם מתן ביטוי למדיניות הממשלה ולצרכים ויעדים...
17/06/2014 - 10:30 עד 16:30
מטרת הפורום ליצור גוף ידע של כלל התוכניות לשיפור הנגשת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים ערבים המתקיימות במוסדות האקדמיים בישראל. חברי הפורום שואפים לפתח מודלים מעשיים המבוססים על שיתוף הידע בין העוסקים במלאכה, ולהגשים את המטרות ארוכות הטווח שנקבעו בתוכנית המועצה להשכלה גבוהה משנת 2013. השתתפותכם חשובה לנו....
13/11/2011 - 14:45 עד 17:00
בשנים האחרונות אנו עדים לתהליך מתמשך של שחיקה במעמד מדעי הרוח בחברה בישראל -- במוסדות להשכלה גבוהה, במערכת החינוך ובזירה הציבורית. אנו מאמינים שיש לחולל שינוי אמִתי במצב זה, כדי לחזק ולהעשיר את החברה הישראלית ולמנוע את תהליך הדלדול, השיטוח והרידוד של השיח בזירות החברתיות, הכלכליות, התרבותיות...

Pages