קפיטליזם

קפיטליזם ומגדר: סוגיות פמיניסטיות בתרבות השוק
15/02/2018 - 18:00 עד 20:30
האסופה קפיטליזם ומגדר מציגה זירות של מפגש בין מגדר לקפיטליזם, מתוך ההבנה המאתגרת שבזירות אלו מתקיימים יחסי שוק המתאפיינים בחישוב מתמיד של רווח והפסד, עלות ותועלת. באמצעות מאמרים, מסות, סיפורים קצרים, יצירות אמנות ושירה, האסופה מציעה לראות את מכלול היחסים החברתיים במערכת הקפיטליסטית כיחסים שניתן...
קפיטליזם ומגדר: סוגיות פמיניסטיות בתרבות השוק
אסופה זו מציגה זירות של מפגש בין מגדר לבין קפיטליזם, מתוך ההבנה המאתגרת שבזירות אלו מתקיימים יחסי שוק המתאפיינים בחישוב מתמיד של רווח והפסד, עלות ותועלת. באמצעות מאמרים, מסות, סיפורים קצרים, יצירות אמנות ושירה, האסופה מציעה להבין את מכלול היחסים החברתיים במערכת הקפיטליסטית כיחסי צריכה, קנייה ומכירה...
קפיטליזם משתנה - פמיניזם משתנה: אזרחות חברתית וכלכלית של נשים בעידן הניאו-ליברלי
27/11/2012 - 09:30 עד 18:45
בשני העשורים האחרונים ניכרת צמיחה מהירה של פעילות המתוכננת ומבוצעת בידי ארגוני החברה האזרחית, ומכוונת להעצמה חברתית וכלכלית של נשים. תופעה זו קשורה לשינויים באידיאולוגיה הקפיטליסטית ובצורות הפעולה הנגזרות ממנה – בכללם עליית הניאו-ליברליזם, צמיחת רעיון הפיננסיות של החיים הכלכליים והחברתיים, שינויים...
קפיטליזם ומגדר – צוות מחקר
התפתחות הפמיניזם קשורה קשר הדוק – היסטורי ותרבותי – לתרבות השוק. רוב זרמי המחשבה הפמיניסטית צמחו בתוך הליברליזם האמריקני הקשור ביסודותיו לתרבות השוק, ועם זאת, קשר זה טומן בחובו גם מתח והתנגשות עם חלקים של המחשבה והביקורת הפמיניסטית המופנים נגד תרבות הצריכה ונגד היבטיו הממוגדרים והממגדרים של השוק....
שלטון ההון: החברה הישראלית בעידן הגלובלי
הספר שלטון ההון בוחן את השלכות הגלובליזציה על החברה הישראלית. המאמרים דנים בשינוי היסודי המתחולל משנות התשעים במבנה הכלכלי של ישראל ומנתחים את השלכותיו הריבודיות והפוליטיות.  שינוי זה מומשג במונחים של מעבר מפרויקט הגמוני אחד למשנהו, מתצורת הצבר הון פורדיסטית לפוסט-פורדיסטית, ממדיניות ממשלתית...