בתי ספר

אסדרה של בתי ספר פרטיים בררניים: בית הספר חברותא כמקרה מבחן
משנות השמונים של המאה העשרים ואילך אנו עדים לתופעה הולכת ורווחת של התארגנויות פרטיות של קבוצות הורים להקמת בתי ספר פרטיים. לתופעה זו ביטויים רבים )הן מבחינה מוסדית ומשפטית והן מבחינת מאפייני בית הספר(, אבל משותפת לבתי הספר הללו השאיפה להציע לתלמידים חינוך הנתפס כטוב יותר מן החינוך הניתן במערכת...
מקצועות לימוד במבחן: חלופות להוראה הקונבנציונלית בבית הספר
האם הלימוד על פי מקצועות הלימוד הוא הדרך הנכונה ללמידה משמעותית?  האם יש מקצועות יסוד שמכינים אדם להיותו אזרח העולם המודרני?  הספר מקצועות לימוד במבחן: חלופות להוראה הקונבנציונלית בבית הספר פורש לפנינו את הוויכוח המתמשך בין אלה המתייחסים לחלוקה למקצועות לימוד כאל הכרח מושגי לבין אלה התופסים את...