קול קורא להשתתפות בקבוצת המחקר: תיאוריה פוליטית ולימודי מדע, טכנולוגיה וחברה (STS)

מרכזים: ד"ר ענת בן-דוד וד"ר ערן פישר

אנא שלחו הצעת מחקר עד 1.1.2018

קבוצת המחקר על תיאוריה פוליטית ולימודי מדע, טכנולוגיה וחברה (STS) מבקשת להפגיש שתי דיסציפלינות שיש ביניהן הבדלים עמוקים, אך גם נקודת ממשק חשובה שלא תמיד זוכה לדיון ולפיתוח משמעותיים: הפוליטי.

תרומתם הגדולה של לימודי STS בשלושת העשורים האחרונים הייתה בהפיכת הפוליטי בשניים מהפרויקטים המרכזיים של הנאורות – המדע והטכנולוגיה – ממרומז לגלוי. מחקרי STS  מראים שאין ביכולתנו להבין מדע וטכנולוגיה מחוץ למטריצות של יחסי כוח ושליטה ולשאלות של לגיטימציה ואידיאולוגיה, ובלי להביא בחשבון את האופן שבו הם מגויסים לשדה הפוליטי. מחקרי STS התפתחו תוך שכלול הביקורת על מושג הניטרליות במדע ובטכנולוגיה, על ההנחות הליברליות המובלעות במדע. הם הציעו נקודת מבט מורכבת על נקודות המפגש בין מדענים ויצרני טכנולוגיה ובין הציבור, וביקורת על ההנחה בדבר השתתפות אזרחית בפיתוח המדע והטכנולוגיה.

ואולם נדמה שלימודי מדע, טכנולוגיה וחברה עוסקים בפוליטי ללא רגישות מספקת למורכבות המושג ולדינמיות שבו, ולעיתים גם ללא התכתבות מספקת עם התיאוריה הפוליטית. מנגד, העיסוק של תיאוריה פוליטית בטכנולוגיה נעשה אף הוא ללא רגישות מספקת לתהליכים החברתיים והפוליטיים העמוקים העומדים בבסיסה. אפשר שהדבר נובע מכך ששתי הדיסציפלינות הללו נולדו בהקשרים פוליטיים שונים: התיאוריה הפוליטית נולדה מתוך מסורת מודרניסטית שיונקת מן המסורת הקלאסית, ואילו תחום לימודי ה-STS נולדו ממסורות אתנוגרפיות ומיקרו-סוציולוגיות הסולדות מהבחנות מכלילות ומהנרטיבים הגדולים של המודרניות. התיאוריה הפוליטית מניחה שהפוליטיקה היא מרחב אוטונומי ושקיימים סובייקטים ומערכות חברתיות מובחנות. כמו כן היא נוטה לראות בטכנולוגיה אמצעי של שליטה וכינון יחסי כוח או שיתוף פעולה, ולא פעם חסרה הבנה עמוקה יותר של הטכנולוגיה כציר מחולל של הפוליטי.

לקבוצת המחקר שתי מטרות: האחת, להפגיש חוקרות וחוקרים של מדע, טכנולוגיה וחברה עם חזית הידע של התיאוריה הפוליטית כדי לחדד את התובנות באשר למפגש של זירות פעולה אלו עם הפוליטי. המטרה השנייה היא לחדד את התפיסה של STS בקרב חוקרים של התיאוריה הפוליטית. אנו סבורים כי נקודת המפגש בין הפוליטי והטכנולוגי יכולה לאפשר לשתי הדיסציפלינות לשפוך אור זו על זו.

הקבוצה תפעל הן כקבוצת קריאה ולימוד והן כסדנת מחקר. נקרא ספרות מטה-תיאורטית העוסקת במפגש ובהפריה הדדית אפשרית בין שתי הדיסיפלינות, וכן ספרות משני תחומי הדעת בהקשרי המחקר הספציפיים של המשתתפים. הקבוצה תיפגש אחת לחודש במכון ון ליר בירושלים (מתוכננת הסעה מתל אביב).

אנו מזמינים חוקרות וחוקרים העוסקים במדע וטכנולוגיה, בתיאוריה פוליטית ובמרחב שביניהם להגיש הצעות מחקר בנושאים שיבחנו, יערערו, יאתגרו וישאלו שאלות על המפגש בין הטכנולוגי לפוליטי. נושאי מחקר אפשריים: ריבונות, אזרחות, סובייקטיביות, ביופוליטיקה, קפיטליזם, דמוקרטיה, משילות, אלימות, אידיאולוגיה, פעולה, סוכנות וכוח.

הצעות המחקר צריכות להתייחס לאופן שבו עבודתכם נוגעת לנושא הקבוצה. אנא שלחו הצעת מחקר (עד 1000 מילים) וביוגרפיה אקדמית קצרה למייל sts@vanleer.org.il עד 1.1.2018. תשובות יישלחו לפונים עד 1.2.2018. מפגשי הקבוצה ייערכו אחת לחודש בימי ראשון בשעות 16:00–19:00, החל ממרץ 2018.