מעמדם של מיעוטים דתיים בחברות שסועות: מבט השוואתי

יום שני | 22.02.21 | בשעה 19:00

דיון לכבוד צאתו לאור של הספר מאת

מיכאיל קרייני 

A Multicultural Entrapment

Religion and State among the Palestinian-Arabs in Israel
(Cambridge University Press, 2021)

במדינות רבות בעולם כיום יחסי הדת והמדינה מוגדרים על ידי שאלת היחס למיעוטים בני דתות אחרות. כך אפשר להבין בין השאר את המחלוקות באירופה סביב שאלות של שחיטה כשרה או חלאל, את הוויכוח בצרפת סביב עטיית רעלות במרחב הציבורי החילוני, ואת הוויכוחים בהודו סביב המקומות המקודשים למוסלמים. בישראל, לעומת זאת, השיח על יחסי דת ומדינה מוגדר אך ורק באמצעות המתח בין הרכיב הדמוקרטי של המדינה לבין הרכיב הדתי-יהודי שלה. זהו שיח פנים-יהודי המדיר ממנו את האוכלוסייה הערבית-פלסטינית. הדרה זו אינה מקרית אלא נובעת ממאפייניה החוקתיים של מדינת ישראל כמדינת לאום יהודית, והיא מתבטאת בין השאר בהכרה מינימלית במוסדות הדת של החברה הערבית-פלסטינית ובהתערבות מסויגת במיוחד בדין הדתי האישי של אוכלוסייה זו.

האם אי-התערבות משמעה סובלנות רב-תרבותית? איך אפשר להבין את האופי המדיר של השיח על יחסי דת ומדינה בישראל לעומת מקומות אחרים? מה אחריותה של מדינה שיש בה דת רשמית לאומית כלפי מוסדות הדת ומנהגי הדת של המיעוט הדתי שבתוכה? בדיון לכבוד ספרו של מיכאיל קרייני נבקש לעמוד על יחסי דת ומדינה בחברות שסועות ועל הנפקדות הערבית-פלסטינית משאלות של דת ומדינה בישראל.

בהשתתפות

יו"ר: ד"ר הונידה ע'אנם, סוציולוגית עצמאית

פרופ' משה הלברטל, האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת ניו יורק

פרופ' אילת הראל-שלו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' מיכאיל קרייני, האוניברסיטה העברית בירושלים

הצטרפות לרשימת התפוצה