תנאי הצטרפות לתוכנית המנויים של סדרת הספרים "מכתוב"

 1. הקדמה
  1. מכון ון ליר בירושלים (להלן – "המכון") שמח להשיק את תכנית המנויים של סדרת "מכתוב".
  2. סדרת "מכתוב" מאגדת תרגומים של ספרות מופת מערבית לעברית, והיא פרי יוזמה של חוג המתרגמים במכון. מטרת הפרויקט לתרגם ספרות ערבית איכותית לשפה העברית, לצורך הנגשתה לאוכלוסייה דוברת עברית.
  3. במסגרת חוג המתרגמים פועלים למעלה ממאה אישה ואיש, יהודים וערבים, מתרגמים, עורכים וחוקרי ספרות, הרואים במלאכתם מעשה מכונן באמצעות מילים, ובה בעת מפתחים דגם ייחודי לעבודה מתמשכת של יהודים וערבים, שתכליתה פיוס בין השפות.
  4. מטרתה של תוכנית המנויים לגייס מימון המונים שיסייע לתמיכה בפרויקט ויאפשר את המשכיותו לאורך זמן.
 2. תנאי התוכנית
  1. התוכנית מבוססת על תשלום דמי מינוי שנתיים של 220 ₪. סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה יזכו להנחה של 25% בדמי המינוי (בכפוף להצגת תעודת סטודנט בתוקף). מחיר המינוי עשוי להתעדכן, מפעם לפעם, בהתאם לשיקולי המכון.
  2. כל מנוי זכאי לקבל, במשך שנה, עד ארבעה ספרים מתוך היצע הספרים אשר יצא לאור או עומד לצאת לאור, במהלך שנת המנוי. 
  3. מנוי שלא בחר את הספרים שברצונו לקבל – יקבל ארבעה ספרים לפי בחירת צוות התוכנית.
  4. מצטרפים חדשים יקבלו במתנה, ללא תשלום, את שני קובצי השירים: "שגרה" ו-"על פליטות וחבל כביסה".
  5. המכון רשאי להפסיק את התוכנית, בכל עת, לפי שיקול דעתו, או לשנות את תנאיה, ובלבד ששינוי כאמור לא יחול באופן רטרואקטיבי על מי שכבר הצטרפו לתוכנית.
  6. תוקף המינוי הוא לשנה אחת. חידוש המינוי ייעשה באופן אוטומטי. ותשלח למנויים התראה בסמוך למועד חידושו.
 3. אופן רכישת המינוי
  1. הרשמה לתוכנית המנויים תיעשה באופן מקוון, דרך אתר האינטרנט של מכון ון ליר בירושלים, ויחולו לגביה תנאי השימוש באתר, בהם ניתן לעיין על ידי הקלקה על הקישור הבא: תנאי שימוש.
  2. סליקת התשלום תיעשה באמצעות חברת טרנזילה ועל-פי תנאי השימוש שנקבעו על-ידה. 
  3. רכישת המינוי ניתנת לביטול בתוך ארבעה עשר ימים ממועד ביצוע התשלום. ניתן לשלוח הודעה על ביטול העסקה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלהלן: maktoobooks@gmail.com. במסגרת ההודעה יש לפרט שם מלא ומספר תעודת זהות.
  4. השלמת הרכישה מותנית באישור סליקת התשלום בידי חברת הסליקה.
  5. משלוח הספרים יהיה בהתאם לכתובת שימסור המנוי בעת הרכישה ובהתאם למועד המסירה שיקבע צוות הפרויקט. מועד זה תלוי, בין היתר, במועד הוצאת הספרים לאור.
  6. תקשורת עם המנוי לגבי עניינים הקשורים לפרויקט 'מכתוב' תהיה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני אותה מסר המנוי בעת ההרשמה והתשלום. התכתובת תוגבל אך ורק לעניינים הנוגעים למינוי בסדרת 'מכתוב'.
 4. מסירת מידע ומדיניות פרטיות
  1. במהלך תהליך הרכישה, המנויים עשויים להתבקש למסור פרטים אישיים, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי. אין חובה חוקית למסור פרטים אלה, אך מסירתם נדרשת לשם השלמת הרכישה. מסירת מידע שגוי או בלתי מדויק עשויה למנוע את השלמת העסקה.
  2. הפרטים האישיים שנמסרו באמצעות האתר ישמשו אך ורק לצורך משלוח של הספרים של מכתוב וההודעות נוספות הקשורות לסדרת מכתוב, ולא לכל מטרה אחרת, פרטים אלו לא יועברו לכל גורם שלישי ללא קבלת הסכמה מפורשת של בעל/ת הפרטים.
  3. ניתן בכל עת להגיש בקשה למחוק פרטים אישיים מהאתר של מכון ון ליר ולבקש להפסיק את שליחת ההודעות והספרים. את הבקשה יש להגיש באמצעות דואר אלקטרוני שישלח לכתובת: Vanleer@vanleer.org.il. הבקשה תכובד בתוך שלושה ימי עבודה ממועד קבלתה. יש לציין כי הסרת הפרטים האישיים מהאתר כוללת גם הסרה מתוכנית המנויים של מכתוב.
  4. הפרטים האישיים יישמרו במערכת מידע מאובטחת, בהתאם לסטנדרטים המקובלים לשמירת סוג כזה של מידע.
 5. שימוש בספרים וזכויות יוצרים
  1. זכויות היוצרים בספרים הן של המכון ושלו בלבד, והן מוגנות על פי דין.
  2. המינוי מקנה רישיון לשימוש אישי בספרים בלבד. אין להשתמש בספרים לכל מטרה אחרת, מבלי לקבל לכך אישור מראש של המכון, במפורש ובכתב. אסור להעתיק תכנים מתוך הספרים, לפרסמם בכל מדיה שהיא, דיגיטלית ושאינה דיגיטלית, באופן מלא או באופן חלקי, או להציגם בכל מסגרת פומבית או המיועדת לעיון הציבור, בין בתשלום ובין שלא בתשלום.
  3. אין ליצור יצירות נגזרות מהספרים, ללא אישור של המכון, במפורש, מראש ובכתב.
  4. המכון לא יישא כלפי המנויים בכל אחריות ביחס לתכנים הכלולים בספרים, אשר מתורגמים מתוך המקור, כמות שהם (As Is). צריכת התכנים היא על אחריותו של המנוי בלבד.
  5. המנוי יישא באחריות כלפי המכון  בגין כל נזק שייגרם למכון עקב או בקשר עם שימוש של המנוי בספרים ובתכנם, באופן המפר את תנאי השימוש הכלולים במסמך זה.
 6. סמכות שיפוט
  1. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים הנוגעים לתנאי מסמך זה תהיה לבית המשפט המוסמך בירושלים.
  2. קביעה של בית משפט מוסמך כי תנאי מתנאי השימוש המופיעים במסמך זה בטל, לא תגרור ביטול של יתר תנאי המסמך שלגביהם לא נקבע מפורשות כי הם בטלים.

תנאי מנוי - סדרת מכתוב- ניסוח משפטי

הצטרפו לתוכנית המינויים של מַכְּתוּבּ

הצטרפות לרשימת התפוצה