ניירות מדיניות בנושא הפרטה

בסדרה זו מוצגים ניירות עבודה המיועדים לדיון ולהצגה בכנסים. ניירות אלו עברו עריכת לשון קלה בלבד ולא עברו שיפוט מדעי.