Modern Middle Eastern Jewish Thought: Writings on Identity, Politics, and Culture, 1893–1958

יום רביעי 26/06/13, 18:30 עד 20:30

מגיבים: ד"ר משה בהר ופרופ' צבי בן-דור בנית

ערב דיון (בעברית) לכבוד הספר בעריכתם של צבי בן-דור בנית  ומשה בהר

האם קיימת מחשבה יהודית מזרח-תיכונית מובחנת? מהם מאפייניה של מחשבה זו ומה מקומה בהיסטוריה היהודית והאזורית? בערב לכבוד צאתו לאור של הספר Modern Middle Eastern Jewish Thought: Writings on Identity, Politics, and Culture1893–1958  נבחן כיצד ראו יהודים במזרח התיכון את המודרניות ואת תהליכי החילון ונבדוק האם הם גיבשו עמדה ביקורתית ייחודית בסוגיות יסוד בהיסטוריה של המאה התשע-עשרה והעשרים כמו למשל שאלת הנוכחות האירופית וההגמוניה התרבותית והפוליטית שחלקם השתלבו בה. נברר מה הייתה עמדתם של הוגים מזרח-תיכוניים בשאלת הלאומיות בכלל והציונות בפרט ונעמוד על מקומן של הערבית, העברית ושפות אחרות בקביעת מיקומם הזהותי. במוקד הדיון יעמדו המציאות הפוליגלוטית, תפיסות  שייכות אזוריות, נאמנות לאמפריות ותפיסות היסטוריות שונות.