אסטרטגיה לקידום מעמד האזרחים הערבים בישראל

שנות פעילות: 2006 - 2009

סטטוס:

לא פעילה

מעמדה הכלכלי של האוכלוסייה הערבית בישראל בהשוואה לאוכלוסייה היהודית נמוך היום במיוחד. ממוצע היישובים הערביים בסולם הסוציו-אקונומי עומד על 2.6, לעומת 6.1 ביישובים היהודיים. מצב זה נובע מגורמים רבים, בין השאר מרמות הכנסה שונות של העובדים בשני המגזרים, מאחוז השתתפות נמוך של הנשים הערביות בכוח העבודה ומאי התפתחותם של היישובים הערביים מבחינה מסחרית וטכנולוגית. הפרויקט, שמטרתו הייתה לפתח יוזמות כלכליות ביישובים הערביים, עסק בסוגיות שטרם טופלו ברמה הממשלתית או בארגוני החברה האזרחית והשלטון המקומי בתחומי החינוך, החברה האזרחית, המנהיגות והפיתוח החברתי-כלכלי. המשתתפים בפרויקט היו מומחים וחוקרים מתחום הכלכלה ונציגים מארגוני החברה האזרחית.