מרחב הביטחון

טריטוריה   |   ביטחון   |   צבא   |   ממשל   |   קרקע   |   מרחב   |   משאב
שנות פעילות: 2006 - 2010

סטטוס:

לא פעילה

בישראל, הביטוי הטריטוריאלי של הביטחון נרחב ביותר. מערכת הביטחון, בעיקר באמצעות צה"ל, מחזיקה בצורות שונות ביותר ממחצית משטחי המדינה ומשפיעה עליהם. חותמו של הנוף הביטחוני ניכר בכל מקום בארץ: בערים, בשטחים הכפריים ובשטחים הפתוחים. השליטה וההשפעה הטריטוריאליות של מערכת הביטחון מתאפשרות בשל מעמדה המיוחד בחברה הישראלית ובעיקר בשל חוקים, תקנות והסדרים מנהליים המקנים לה חופש פעולה רב בתחומי התכנון והבנייה, הקצאת המקרקעין ואיכות הסביבה.
קבוצת הדיון עסקה בממד הטריטוריאלי של הביטחון ובהשפעותיו על יחסי צבא וחברה וצבא וממשל. הקבוצה עסקה בהיבטים שונים של השימוש במשאבי קרקע לצורכי ביטחון ובסוגיות תיאורטיות ומעשיות הנוגעות לשיקולי ביטחון בעיצוב של המרחב. הקבוצה ביקשה לעורר דיון אקדמי, מקצועי וציבורי בנושאים אלה. חבריה היו אנשי מקצוע מדיסציפלינות שונות – מקצתם אנשי אקדמיה ומקצתם מילאו בעבר תפקידים בשירות הציבורי והצבאי.