קבוצת הדיון המושגית

שנות פעילות: 2012 - 2013

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

ליבת אבישי, מיכל אלמוג בר, צביקה ארן, יצחק גל-נור, שלמה דושי, ענבר הורביץ, מירי זיו, אסתר זיכלינסקי, עלי חיידר, יהודית יובל רקנאטי, חגי כץ, ניסן לימור,רן מלמד, אלישבע סדן, ירון סוקולוב, נעמי סטוצ'ינר, אילנה סילבר, ניר צוק, קרלוס שטיגליץ, יעל שלגי, ניתאי שרייבר

בישראל טרם התקיים שיח ציבורי ואקדמי באשר להמשגת המונח "מגזר שלישי" בהתייחס למקרה הישראלי. בשנת 2012 החלה לפעול במסגרת פורום ון ליר למגזר השלישי קבוצת דיון שעניינה ליבון מושג זה. מטרת קבוצת הדיון היא לבחון את היבטיו השונים של המושג כפי שהם עולים מספרות המחקר, להעלות סוגיות בהקשר המקומי ולהציע הגדרה העונה על המציאות הישראלית. בדיוני הקבוצה, שבה משתתפים אנשי המגזר השלישי, חוקרים ואחרים, ייבחנו התובנות הפנימיות של המגזר ויתנהלו דיונים בנושאים כגון מרחב הפעילות של ארגוני המגזר השלישי; היחסים הבין-מגזריים; תפקידם של ארגוני המגזר כפועלים לשינוי חברתי, כפעילי סִנגור וכמספקי שירותים; ואתגרי המגזר השלישי הישראלי. בסופם של הדיונים יוכן נייר עבודה ויתקיים אירוע שבו יוצגו תובנות הקבוצה לפני הציבור.