פסיכואנליזה וקבלה

שנות פעילות: 2015 - 2016

סטטוס:

לא פעילה

ועדת ההיגוי: ד"ר רות קרא-איוונוב קניאל, פרופ' חביבה פדיה, חני בירן

 

שאלות העומק של תורת הקבלה ושל התיאוריה הפסיכואנליטית נפגשות בצמתים מכריעים. הדמיון בין שני השדות בולט במיוחד בתחום הפואטי, בסמליות המיתית, במרכזיות השאיפה לפענח את שפת החלום ובמשקל שמוענק לחוויה הארוטית ולמופעיה של המיניות בדיאלוג הבין-אישי ובמערכת התיאוסופית. הן בעולם הקבלי הן בעולם הפסיכואנליטי בולט כוחו הבורא והמרפא של הדיבור כאמצעי לקשר ולתיקון. עוד נקודת דמיון חשובה היא הדגשת מקומו וחשיבותו של הגוף בפסיכואנליזה ובקבלה דרך הזיכרון הסמיוטי, תחושת העור והמעטפת ותופעות פסיכוסומטיות, לצד תפיסות של "שיעור קומה" בספרות המיסטית והקבלית (הכוונה למסורת שמתארת את "הגוף האלוהי" החל בשיר השירים דרך ספרות המרכבה הקדומה וכלה בקבלת ימי הביניים). לבסוף יש לציין את הדמיון בין היחס ל"אחר" שנחשף באמצעות מושג "השלישי האנליטי" בתיאוריה הפסיכואנליטית לבין מרכזיות הזיקה האישית של המיסטיקון לאל מחד גיסא ול"אחרותה" הבולטת של האלוהות מאידך גיסא, כפי שזו עולה מתיאורי החוויה המיסטית של המקובלים. נוסף על כך בולט במחקר העכשווי העיסוק במתחים שבין פסיכואנליזה למגדר, ומפגש בין מגוון גישות בתוך העולם הפסיכואנליטי: האסכולה הבריטית ויחסי האובייקט, גישות התייחסותיות ואינטר-סובייקטיביות, האסכולה הקוהוטיאנית והלאקניאנית, ועוד. בדומה לכך, מחקר הקבלה מציע כיום נקודות מבט חדשות על דמותה של השכינה וזהותה כאם, כבת זוג וכסובייקט נשי, לעומת תפיסות שנטו לראותה כ"היעדר" וכ"חסר". על אף הדמיון בין התחומים והאפשרות להאיר את הפסיכואנליזה באמצעות תורת הנפש הקבלית ומנגד להאיר את הקבלה באמצעות תובנות פסיכולוגיות, עדיין קיימים פערים בין התחומים – הן פערים שמקורם במרחק הזמן שבו התעצבו קורפוסים שונים אלו, הן הבדלים הנטועים בפערי השפות בין שני התחומים.

קבוצת המחקר תדון בזיקות ובהבדלים שבין העולם הקבלי והעולם הפסיכואנליטי תוך הדגשת היבטים אתיים, מגדריים ובין-אישיים שעולים מהמפגש בין התחומים, במטרה לפתח שפה שמבוססת על הקשרים ועל הדמיון ביניהם ולהציע דרכים לגשר על הפערים שבין שני העולמות. הנשים החברות בקבוצה מבקשות למצוא דרכים שבהן הקבלה והפסיכואנליזה יכולות להפרות זו את זו, הן ברובד המחקרי והתיאורטי הן ברובד המעשי והטיפולי. הקבוצה מורכבת מפסיכואנליטיקאיות ומטפלות מתחומים שונים, חוקרות קבלה וספרות, נשות רוח, יוצרות ואמניות אשר נענו לקריאה ליצור מסגרות מעצימות לנשים ולאפשר להן לפתח שיח רב-תחומי שיביא למחקר, לכתיבה ולעשייה משותפת ורב-ממדית על הנושא. מטרת נוספת של הקבוצה היא להעשיר את הדיאלוג בין קהיליית החוקרות בארץ ובחו"ל ולפתוח לפניהן שדות שיח חברתיים נוספים כגון עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, טיפול באמנות ועוד. מפגש זה יתרום לחשיפת נשות מקצוע מהתחום הטיפולי לעולם היהודי וליצירה הקבלית הענפה, ובה בעת יועשר מחקר הקבלה מהעיסוק בתורת הנפש ובסוגיות נשיות פסיכואנליטיות.

מפגשי הקבוצה מתקיימים אחת לחודש, ובקיץ 2015 נערכה סדנה בת יומיים בשיתוף מרכז אלישר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. בעקבות פעילות הקבוצה אנו מקווים לפרסם קובץ מאמרים שישקף את עושרו של השיח שנוצר מן החיבור בין שני התחומים ומן החשיפה לתחומי מחקר נוספים כגון חקר הדתות, אנתרופולוגיה, מגדר ועוד. 

קבצים מצורפים: