העוני וההתנהגות בשוק העבודה בחברה החרדית

מאת

דניאל גוטליב

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2007
סדרה מפרסומי התוכנית לכלכלה וחברה

שיעור העניים באוכלוסייה החרדית בישראל היה ב-2004 60% לפי הגישה היחסית הרשמית ו-68% לפי גישת הצרכים החיוניים. העניים החרדים מנו בשנה זו כ-20% מכלל העניים בישראל, פי שניים ממשקלם באוכלוסייה. תוכנית לצמצום העוני בישראל תהיה חייבת להתמודד עם העוני בחברה החרדית. המפתח להצלחת תוכנית כזו הוא שילוב בין אמפתיה של המדינה לערכי התרבות ולבעיות הייחודיות של החברה החרדית לבין הכרה של ההנהגה החרדית בהשפעות השליליות של תחומים שונים בחיי האוכלוסייה החרדית – תכנון המשפחה, החינוך וההשתלבות בשוק העבודה – על רווחתה.

הגורמים המרכזיים לעוני בקרב חרדים בישראל הם: (1) חסכים בחינוך היסודי, בעיקר של בנים, בתחומים חיוניים ליצירת כושר השתכרות עתידי; (2) שיעור ילודה גבוה, המגדיל את ההוצאות החיוניות של המשפחה מצד אחד ומצמצם את יכולת ההשתכרות של האם מצד אחר; (3) שיעור השתתפות נמוך של גברים בכוח העבודה, בפרט בזרם הליטאי, בגלל לימודי תורה ממושכים; (4) תמורה נמוכה לעבודה, בין היתר בשל הון אנושי בעל יכולת השתכרות נמוכה; (5) קיצוצים בקצבאות הילדים של משפחות גדולות קיימות. גורמים אלה הגבירו את העוני ישירות ובמשולב. המשך שיעור הילודה הגבוה, בשילוב עם הנצחת ההתעלמות של מערכת החינוך החרדית ממקצועות בסיסיים החשובים להשתכרות עתידית, יחריפו את ממדי העוני בשנים הקרובות.

עוצמת העוני בקרב החרדים ב-2004 היתה גבוהה פי שלושה עד פי ארבעה מזו של יתר האוכלוסייה היהודית. העוני בקרבם החריף בשנים האחרונות ועוצמתו כמעט הוכפלה בין 2000 ל-2004. עוצמת העוני פוחתת עם העלייה בגילו של ראש משק הבית ועם מספר שנות הלימוד שלו, בדומה לקבוצות אוכלוסייה אחרות.

שיעורי הילודה הגבוהים בקרב החרדים נוטים להגדיל את ממדי העוני של כלל האוכלוסייה לאורך זמן, גם אם העוני בקרב החרדים נותר קבוע, וזאת בשל הגידול במשקלם של החרדים בכלל האוכלוסייה. הקיצוץ בקצבאות הילדים החריף את ממדי העוני של משפחות גדולות קיימות, ודאי בטווח הקצר.

בשנים האחרונות עלה שיעור ההשתתפות של גברים חרדים בכוח העבודה, אם כי הוא עדיין נמוך. הכשרה מקצועית של גברים חרדים מועילה יותר למציאת תעסוקה מאשר לשיפור השכר. ההשתתפות הגבוהה יחסית של נשים חרדיות בכוח העבודה, על אף מספר הילדים הגדול, מפצה במקצת על ההשתתפות הנמוכה של גברים. מגמות אלה מיתנו מעט את החרפת העוני, שנבעה בעיקר מהקיצוץ בקצבאות הילדים.

תוכנית לצמצום יסודי וארוך טווח של העוני בחברה החרדית צריכה לכלול כמה צעדים: (1) קביעת יעד אופרטיבי רב-שנתי לצמצום העוני; (2) שינויים בחינוך היסודי, בפרט של בנים, ובהשכלה התיכונית של בנים ובנות; (3) מציאת דרכים לקירוב צעירות וצעירים חרדים למקצועות אקדמיים; (4) הגדלת שיעור ההשתתפות של גברים חרדים בכוח העבודה באמצעות חיזוק ההכשרה המקצועית והסרת הקשר הנוכחי בין השתלבות בעבודה לבין אובדן הפטור משירות צבאי; (5) שיפור יכולת ההשתכרות של נשים חרדיות על ידי חיזוק ההכשרה המקצועית וההסבה הפנים-מפעלית, על פי מודלים שנוסו בהצלחה במקומות שונים בישראל; (6) הנהגת מס הכנסה שלילי, המבוסס על נקודות זיכוי, לעידוד ההצטרפות לכוח העבודה ולשיפור יכולת ההשתכרות. מבנה המס השלילי המוצע מיטיב עם משפחות מרובות ילדים ומעודד הצטרפות של שני בני הזוג לתעסוקה, דבר המקנה לו יתרון בצמצום העוני ארוך הטווח בקרב חרדים.

התעלמות ההנהגה החרדית מבעיית העוני ומגורמיה – חינוך, גודל המשפחה ותעסוקה – עלולה להחריף את ממדי העוני בעתיד ולסכן את שגשוגה של החברה החרדית.

הצטרפות לרשימת התפוצה