מערבולת הזהויות

דיון ביקורתי בדתיות ובחילוניות בישראל

בעריכת
יוסי יונה, יהודה גודמן
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה 2004
סדרה הקשרי עיון

מערבולת הזהויות: דיון ביקורתי בדתיוּת ובחילוניוּת בישראל מציג לראשונה ניתוח מחקרי-ביקורתי, הבא לערער על הבחנות מקובלות בחברה הישראלית בין דתיות לחילוניות. המאמרים המכונסים בספר מציגים קשת רחבה של תחומים – פילוסופיה, ספרות, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה – ומראים עד כמה פרוצות ההגדרות החדות, שבאמצעותן מסווגות ומכוננות זהויות דתיות וחילוניות בחברה הישראלית.

נקודות המבט המוצגות כאן מרחיבות את היריעה של השיח הציבורי והאקדמי, ומצביעות על הצורך לקשור את סוגיית החילוניות והדתיות לנושאים חברתיים ותרבותיים נוספים בציבוריות הישראלית – בייחוד ללאומיות, לאתניות, למעמד ולמגדר. אחד הנושאים המרכזיים שבהם עוסק הספר הוא האופנים השונים, שבהם ההגדרות המקובלות של דתיות וחילוניות תורמות לכינון פרקטיקות, המדירות קבוצות מסוימות לשולי החברה.

נוסף על התיאור והניתוח של עמדות אידיאולוגיות ותיאולוגיות מוכרות, הספר מציג בפני הקוראים נקודות מבט חלופיות, שמבטאות קולות הנבלעים בתפיסות השולטות. הארות אלו יכולות לתרום לניסוח מחדש של יחסי הגומלין בין דתיות לחילוניות.

הצטרפות לרשימת התפוצה