ספר החברה הערבית בישראל (7)

אוכלוסייה, חברה, כלכלה

בעריכת

רמסיס גרא

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2015
סדרה ספר החברה הערבית בישראל (שנתון סטטיסטי)

הכרך השביעי של ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה ממשיך מפעל סטטיסטי שיסד מכון ון ליר בירושלים בשנת 2002, ומוקדש לתיעוד מאפייניה של החברה הערבית בישראל ולשינויים הפנימיים המתחוללים בה. כקודמו, הוא מופיע בגרסה דיגיטלית פתוחה ונגישה לכול, ועומד לרשותם של חוקרים, מתכננים, מקבלי החלטות וכל המתעניינים המבקשים לרכוש הבנה מעמיקה יותר של החברה הערבית בישראל ושל תהליכי השינוי המתרחשים בה. הנתונים המובאים בספר זה הם מצע עובדתי לניתוחים סוציולוגיים, כלכליים, פוליטיים ואחרים, ויכולים לשמש גם למטרות מחקר וכבסיס לעשייה חברתית ומדינתית. הספר ממקד את המבט באוכלוסייה הערבית על שלל פניה וגווניה כדי לאפשר ניתוח מגמות בתוך החברה הערבית בישראל, לזהות תופעות משותפות לקבוצות השונות בתוכה, ולהשוות בינה ובין החברה היהודית. בכך הוא משמש נדבך חשוב במאמציו הרחבים יותר של מכון ון ליר בירושלים לטפח ולחזק את החברה האזרחית בישראל כאחד מיסודות הדמוקרטיה וכבסיס לחברה שוויונית, פלורליסטית וסובלנית.

בכל אחד מן הספרים בסדרה מופיעים בקביעות חמישה תחומים המוצגים בפירוט רב: דמוגרפיה, עבודה, רמת חיים, חינוך והשכלה גבוהה, ושלטון מקומי (תחום זה נוסף החל בספר 2). וכמו בשני הספרים האחרונים, גם ספר זה מציג מבט התפתחותי על הנתונים, בלוחות המסכמים נתונים מהשנים 2001–2012 לפי מדדים נבחרים, מתוך השוואת חלק ממגמות ההתפתחות לאוכלוסייה היהודית. זאת ועוד, החל בספר 2 מובא בראשית כל פרק סיכום ממצאיו הנבחרים עם לוחות ותרשימים שנועדו לתאר נתונים שאינם מופיעים בלוחות הסטטיסטיים בגוף הפרק – בדרך כלל נתונים השוואתיים של שתי האוכלוסיות, הערבית והיהודית, או של תת-קבוצות באוכלוסייה הערבית עצמה.

מלבד מדורים קבועים אלו מואר לסירוגין תחום נוסף ביתר פירוט: בריאות (ספר 2 וספר 6); תפיסות באשר להיבטי חיים נבחרים (ספר 4); ופרופילים של היישובים הערביים (ספר 5). בספר השביעי שלפנינו נבחן ביתר פירוט את הנושא "עיסוקי פנאי וכישורים".

הצטרפות לרשימת התפוצה