ספר החברה הערבית בישראל (8)

אוכלוסייה, חברה, כלכלה

בעריכת

רמסיס גרא

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה2016
סדרה ספר החברה הערבית בישראל (שנתון סטטיסטי)

הכרך השמיני של ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה ממשיך מפעל סטטיסטי שיסד מכון ון ליר בירושלים בשנת 2002, ומוקדש לתיעוד מאפייניה של החברה הערבית בישראל ולשינויים הפנימיים המתחוללים בה. כקודמיו, הוא מופיע בגרסה דיגיטלית פתוחה ונגישה לכול, ועומד לרשותם של חוקרים, מתכננים, מקבלי החלטות וכל המתעניינים והמבקשים לרכוש הבנה מעמיקה יותר בתנאי החיים של החברה הערבית בישראל ובתהליכי השינוי המתרחשים בה. הנתונים המובאים בספר זה הם מצע עובדתי לניתוחים סוציולוגיים, כלכליים, פוליטיים ואחרים, ויכולים לשמש הן למטרות מחקר והן כבסיס לעשייה חברתית ומדינתית. הספר מאפשר לנתח מגמות בתוך החברה הערבית בישראל, לזהות תופעות משותפות לקבוצות השונות בתוכה, ולהשוות בינה לבין החברה היהודית. בכך הוא משמש נדבך חשוב במאמציו הרחבים של מכון ון ליר בירושלים לטפח ולחזק את החברה האזרחית בישראל כאחד מיסודות הדמוקרטיה וכבסיס לחברה שוויונית, פלורליסטית וסובלנית.

בכל אחד מן הספרים בסדרה מופיעים בקביעות חמישה תחומים המוצגים בפירוט רב: דמוגרפיה, עבודה, רמת חיים, חינוך והשכלה גבוהה והשלטון המקומי. כמו קודמיו, גם בספר זה הנתונים בלוחות מציגים את ההתפתחות על פני זמן לפי מדדים נבחרים, מתוך השוואה של חלק ממגמות ההתפתחות לאוכלוסייה היהודית. בראשית כל פרק מובא סיכום ממצאיו הנבחרים עם לוחות ותרשימים שנועדו לתאר נתונים שאינם מופיעים בלוחות הסטטיסטיים בגוף הפרק – בדרך כלל נתונים השוואתיים של שתי האוכלוסיות, הערבית והיהודית, או של תת-קבוצות באוכלוסייה הערבית עצמה.

הצטרפות לרשימת התפוצה