האם סולידריות תורמת לבריאות? אם כן, כיצד? ובאופן משלים, מה אנחנו יכולים ללמוד על סולידריות מאתגרים בריאותיים? בשנים האחרונות, בעקבות שורה של משברים בריאותיים וסביבתיים ובעקבות התפתחות טכנולוגיות רפואיות מתקדמות, הפכו שאלות על אודות סולידריות לרלבנטיות במספר הולך וגדל של תחומים בשדות הרפואה ובריאות הציבור. הדוגמא הבולטת ביותר היא חזרתה של שאלת הערבות ההדדית בעקבות מגפת הקורונה, הנגישות לחיסונים ברחבי העולם והמתח בין בריאות הציבור וזכות היחיד על גופו. "הנורמליות החדשה" – המבקשת מהציבור לחיות עם או לצד הקורונה, יוצרת מערך נורמטיבי חדש לחיים חברתיים, בו שאלת הערבות והסולידריות חשובה לצורך התמודדות עם המשבר הנוכחי ואלה העתידיים. סיכונים בריאותיים אינם נתפסים עוד רק כפרויקט של אחריות אישית אלא כשאלה חברתית. סולידריות היא מרכיב חשוב במאמץ הבריאותי הקולקטיבי. מנקודה זו, סולידריות היא אחד ממקדמי הבריאות בתקופתנו.

תשתית הערכים המלווה את ההתמודדות עם אתגרים בתחום הבריאות והרפואה נוסחה במהלך המחצית השנייה של המאה שעברה ושיקפה תפיסות ליברליות אודות זכויות הפרט, חירות, רצון חופשי וביקשה ליצור חייץ כנגד רפואה פטרנליסטית ולעיתים דכאנית ונצלנית. במובן זה, הביואתיקה, התחום שמבקש להסדיר נורמות התנהלות בשדה הבריאות והרפואה, היא ביואתיקה ליברלית השמה את הפרט במרכז ומקדמת רעיונות כמו "הסכמה מדעת", "אוטונומיה", "טובת החולה" ועוד. במסגרת נורמטיבית זו, ערכים קולקטיביים כמו שוויון, טובת הציבור, או ערבות הדדית נמצאים לכל היותר בשוליים. אך חוויות החיים של השנים האחרונות, "הנורמליות החדשה" והציווי "לחיות עם" מצב תמידי של סיכון, מחייבים מחשבה מחודשת על ביואתיקה ליברלית. במסגרת מחשבה מחודשת זו, אנחנו מבקשים להציע כי סולידריות היא אחד הערכים הקולקטיביים שדרושים לביואתיקה בזמן משבר מתמשך.

הפרויקט מציע להתמקד בשלושה מקרים, שכל אחד מהם מדגיש שילוב שונה של הצירים הללו. בהקשר של תרומת איברים וארגון "מתנת חיים" נברר את השילוב שבין "קהילתיות" ו"אנחנו" כאידיאולוגיה סולידרית של תרומת איברים; בהקשר של תרומת דנ"א לביובנקים נבדוק את הפוטנציאל להשגת סולידריות אשר מפנה את מבטה מעבר לאינטרסים כלכליים מתוך אחריות ניאו-ליברלית של הציבור; ובהקשר של התחסנות לקורונה נחקור כיצד סולידריות יכולה להתפתח מתוך המתח שבין ההפשטה של מושג "החברה" לבין היסטוריה של סכסוך וקונפליקט בין קבוצות חברתיות.

לקריאת המסמך המלא של הפרויקט >