קבוצת המחקר החלה לפעול במכון ון ליר בפברואר 2020. יעדה הוא אפיון היסטורי, חברתי, תרבותי ופוליטי של הרגע הייחודי הנוכחי שבו מפלגות המרכז-שמאל הציוני והמפלגות הערביות-פלסטיניות בישראל מגששות את דרכן זו אל זו. הקבוצה חותרת לניסוח תחביר פוליטי משותף; ארגז כלים הכולל נרטיב מגשר, נוסחאות הצדקה פוליטיות וערכיות ומסגרות חברתיות, תרבותיות ופוליטיות העולות כדי "פוליטיקה דו-לאומית מתערבת". יעדה הוא יצירתה של משנה אינטלקטואלית, אפיסטמולוגית, תיאורית ונורמטיבית שתאפשר לפוליטיקה הערבית-פלסטינית מרחב תמרון גדול יותר בפוליטיקה היהודית-ציונית, ותפתח בפני האחרונה הזדמנויות וסיכויים לשיחה פוליטית ולאומית פרודוקטיבית. התביעה המוסרית של חברות וחברי הקבוצה היא העמקת השוויון והצדק האזרחי והלאומי ופיתוח מסורת פוליטית של שותפות לאומית מכבדת.