תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של מכון ון ליר בירושלים (להלן – "המכון"). הגלישה באתר זה כפופה לתנאי תקנון השימוש המפורטים להלן. עצם הגלישה באתר מהווה הסכמה של הגולשים לתנאי תקנון זה.

בכל מקום שנעשה במסמך זה שימוש בלשון זכר, הכוונה היא לזכר ולנקבה כאחד.

 

מטרת האתר

האתר נועד לספק מידע על פעילות המכון ולתת לה ביטוי פומבי, לשם הנגשתה לציבור הרחב. אין לראות בתוכן האתר משום מתן ייעוץ מקצועי או אקדמי בכל תחום שהוא, ואין להסתמך על האמור בו לכל צורך שהוא, או להציגו במסגרת כל הליך מכל סוג שהוא כמידע מוסמך ומחייב.

מאמרי דעה או תכנים המופיעים באתר מבטאים את דעת הכותבים, ולמעט אם נאמר בהם במפורש אחרת, אין לראותם כמייצגים עמדה או מדיניות רשמית של המכון.

אתר זה אינו נועד למטרות מסחריות.

 

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים המלאות בכל החומרים המופיעים באתר ובקוד המקור של האתר (להלן – "תוכן האתר") שייכות למכון. אין להעתיק, לצטט, לפרסם, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כלשהו חלקים כלשהם של תוכן האתר בלי לקבל לכך את הסכמת המכון, בכתב ומראש.

במסגרת תוכן האתר ייתכן גם שימוש בחומרים שזכויות היוצרים בהם שייכות לצדדים שלישיים. השימוש בחומרים אלה נעשה בכפוף לזכויות היוצרים של בעליהם, ואסור לעשות בהם כל שימוש בלי לקבל את אישורם של בעלי הזכויות היוצרים לכך.

 

יצירות שבעלי זכויות היוצרים בהן לא אותרו

לעניין תקנון זה, המונח "יצירה" מתייחס לכל תוכן או מידע השמורים במדיה חזותית, קולית או בקובץ מילולי, לרבות: תמונות, סרטונים, ציורים, תרשימים וקבצים מוסיקליים.

המכון עושה כמיטב יכולתו לאיתור בעלי זכויות היוצרים בחומרים שאינם יצירה מקורית של המכון, אך ייתכנו מקרים שבהם חרף המאמצים האמורים בעל זכויות היוצרים ביצירה מסוימת לא אותר. במקרה כאמור, פרסום של יצירה באתר נעשה בכפוף להוראת סעיף 27א לחוק זכות יוצרים, תשס"ח – 2007. בעל זכויות היוצרים ביצירה יוכל לפנות אל המכון, לכתובת הדואר האלקטרוני Vanleer@vanleer.org.il, ולבקש כי השימוש ביצירה יופסק. במסגרת הפנייה, יש לציין פרטים ליצירת קשר עם בעלי זכות היוצרים.

 

אחריות

כאמור, מטרת האתר היא הצגת מידע על פעילות המכון ומתן פלטפורמה לפרסום תוצרים המופקים במסגרת פעילות זו. ייתכנו אי דיוקים או טעויות במידע המפורסם באתר. המכון אינו נושא ולא יישא בכל אחריות לכל נזק אשר ייגרם, במישרין או בעקיפין, לגולשים באתר, בקשר עם השימוש בו, לרבות בגין טעויות או השמטות בחומרים המפורסמים בו או בגין תקלות טכניות שאירעו באתר או בגין נזקים הנובעים מהפעלת יישומי מחשב, חדירה של תוכנה זדונית, התאמה של החומרים המופיעים באתר לצורכי הגולשים וכיוב'.

 

קישורים לאתרי צד ג'

מפעם לפעם יועלו לאתר קישורים לאתרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים. אין ולא תהיה למכון כל שליטה על תוכנם של אתרים אלה, לא חלה ולא תחול עליו אחריות ביחס לתוכנם.

אין לראות בעצם הכללת קישור לאתר של צד שלישי משום ביטוי של הסכמה או המלצה של המכון ביחס לתוכנו של אתר כאמור.

 

עדכון תוכן האתר

המכון יעדכן, מפעם לפעם ולפי שיקול דעתו, את תוכן האתר. המכון אינו מתחייב כי תוכן מסוים ימשיך להופיע באתר ולא תחול על המכון כל חובה למסור הודעה לפני הכנסה של עדכונים כלשהם לתוכן האתר. כמו כן, המכון שומר על זכותו "להוריד את האתר מהאוויר", בכל עת, לפי שיקול דעתו, או להחליפו באתר אחר.

 

תגובות משתמשים

ככל שתתאפשר העלאת תגובות של משתמשים לתוכן האתר, הדבר ייעשה בכפוף להתחייבות מפורשת של המשתמש, כי התגובה שיעלה לא תפר הוראה חוקית כלשהי, ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לא תכלול את כל אלה: חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור, כל חומר הנוגע לקטינים ומאפשר זיהוי שלהם, חומר המעודד, תומך, מסייע או מספק הוראות לביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל, לשון הרע על אדם, חומר הפוגע בפרטיותו של אדם.

המכון יהיה רשאי, בכל עת ולפי שיקול דעתו, לערוך או למחוק לחלוטין כל תגובה שתתפרסם באתר בניגוד להוראות הנ"ל או בניגוד לדין, וזאת בלי לגרוע מכל סעד משפטי אחר שהמכון יהיה זכאי לדרוש נגד המפרסם במקרה כאמור.

 

פניות והצעות

ניתן לפנות אל המכון בדואר אלקטרוני, בכתובת: Vanleer@vanleer.org.il, על מנת להעיר הערות או להציע הצעות ביחס לאתר ולתוכנו. המכון ישקול כל פנייה לפי שיקול דעתו. המכון יעשה מאמץ להתייחס לכל הערה או הצעה, אך לא יוכל להשיב לכל הפניות ואין הוא מתחייב לעשות כן.

 

סמכות מקומית

השימוש באתר ותנאי התקנון כפופים לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט בעניינם תהיה לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים.

הצטרפות לרשימת התפוצה