Post-Subjectivity

Post-Subjectivity
בעריכת: 
מו"ל: 
Cambridge Scholars Publishing בשיתוף מכון ון ליר בירושלים
שפה: 
English
שנת הוצאה: 
2014
תיאור: 

הוגים מודרניים הכריזו לא אחת על סופו ואף על מותו של הסובייקט, והחלו תרים אחר אופנים חדשים של "היות עצמי". הספר פוסט-סובייקטיביות תורם לחיפוש זה, שנחשב בעיני חוקרים רבים בני זמננו לאחת ההשלכות החשובות של משבר החילוניות. הקובץ מוליך את הקוראים דרך משברי המודרניות והפוסטמודרניות, ואף מעבר להם, בניסיון "להקים לתחייה" את הסובייקט בדרכים חדשות. בקובץ מהדהדות התפתחויות במגוון תחומים במדעי הרוח, ובהם המפנה התיאולוגי בפנומנולוגיה העכשווית, כיוונים חדשים בתיאולוגיה נוצרית ויהודית, והערכה מחודשת של תרומתם של הוגים בהיסטוריה של הפילוסופיה, הפסיכואנליזה ולימודי המיניות. מאמרי הקובץ, שמדגישים מחדש את מרכזיותה של הדת – הפעם בתוך הקשר פלורליסטי וגלובלי – מבקשים להגדיר מבראשית את פירושה של העצמיות.

ניתן לרכוש את הספר באתר ההוצאה.