רווחה

מדד ון ליר לאיכות חיים
התוצר הלאומי הגולמי (תל"ג) לנפש, שכונן בתחילת המאה העשרים, היה מראשיתו למדד הבינלאומי העיקרי לרווחה ולשגשוג כלכלי. ואולם ממחצית המאה וביתר שאת בעשוריה האחרונים עלו ונשמעו קולות ביקורתיים שטענו כי אין די בתוצר למדידת רווחה, וכי יש למצוא מדדים אלטרנטיביים שישקפו באופן הולם יותר את רמות הרווחה בתחומים...
מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות
שאלת החזרה לעבודה ועידודם של תובעי הבטחת הכנסה להשתלב בשוק העבודה מעסיקה את מקבלי ההחלטות ויש לה השלכות פוליטיות, שכן היא קשורה ליחסים בין קבוצות חברתיות ובינן לבין המדינה. תוכנית "מעגלי תעסוקה" מיועדת להחזיר תובעי גמלת הבטחת הכנסה למעגל העבודה באמצעות השמה בעבודה, המסופקת על ידי שירות התעסוקה,...
מדיניות ציבורית ורב-תרבותיות
שיח הרב-תרבותיות חרג זה כבר מן הדיון הפילוסופי-נורמטיבי והתפשט אל שאלות פוליטיות-מעשיות הנוגעות לחלוקת משאבים הוגנת, לשוויון בין יחידים וקבוצות ולהכרה תרבותית. המדיניות הציבורית לגווניה נדרשת להסתגל למציאות החדשה ולדרישות הנגזרות ממנה. כמו במדינות אחרות בעידן שלנו, גם בישראל קיומה של שונות אתנית,...
מחלוקת 8: על המוחלט והיחסי בהגדרת קו העוני
עוני הוא מצב של רווחה נמוכה, והכלכלה של העוני עוסקת בהגדרת העוני ובמדידתו. כדי שהגדרת עוני זו תהפוך לכלי שימושי שבאמצעותו נוכל לשרטט את תמונת המצב של חברה מסוימת או להשוות בין מצבי עוני, נדרש הכלכלן להתייחס במישור התיאורטי והיישומי לכמה שאלות מפתח: באיזו גישה מושגית אנו מעריכים את הרווחה הכלכלית של...
מאזרחות חברתית לאזרחות כלכלית: נשים, רווחה וארגונים לא ממשלתיים – צוות מחקר
בשני העשורים האחרונים ניכרת צמיחה מהירה של פעילות להעצמה חברתית וכלכלית של נשים שיוזמים ארגוני חברה אזרחית. תופעה זו קשורה לשינויים באופי החברה האזרחית המתבססת עתה יותר על פעילות של גופים חוץ-מדינתיים, תהליך המכונה “NGOization of civil society”.    צוות המחקר עוקב אחר הקמתם ופעילותם של ארגונים...
אגרת 4
האגרת לכלכלה וחברה מספקת בימה ייחודית לשיח בנושאי כלכלה וחברה בישראל. באגרת מופיעים מאמרים, מסות וסקירות ספרים המתמקדים ביחסים המורכבים שבין החברה, השוק והמדינה לצד מאמרים העוסקים באופן ביקורתי בחשיבה הכלכלנית. האגרת, המציגה מחקרים אקדמיים מעמיקים, כתובה באופן בהיר ונגיש לכלל הציבור המתעניין בנושאי...
מחלוקת בכלכלה 2: תעשיית המימון הזעיר בעולם ובישראל
מחלוקת זו דנה בשאלת עתידה של תעשיית המימון הזעיר בעולם ובישראל, מתוך בחינת הפוטנציאל השונה שלה בארצות מתפתחות לעומת ארצות מפותחות. לתעשיית המימון הזעיר היסטוריה קצרה של כ-30 שנה בלבד, וראשיתה בכמה ארצות מתפתחות. בחלק מארצות אלו היא הגיעה להישגים מרשימים המתבטאים במספר המשתמשים בשירותים הפיננסיים...
הדינמיקה של אוכלוסיית מקבלי גמלת הבטחת הכנסה ותיקים 1986–2002
מחקר זה מנתח את הדינמיקה של אוכלוסיית מקבלי הבטחת הכנסה במהלך שני העשורים שקדמו לרפורמה הגדולה במדיניות הרווחה בישראל בשנת 2003. המחקר מתמקד באוכלוסייה הוותיקה בלבד ומציע ניתוח כמותי של הגידול החד במספר מקבלי הבטחת הכנסה בקרב אוכלוסייה זו. אנו אומדים פקטור חבוי המדמה כוח כלכלי המניע את מקבלי הגמלה...
מחלוקת בכלכלה 3: בין הציבורי לפרטי במערכת הבריאות בישראל: המקרה של שר"פ
השאלה אם לאפשר בחירת רופא בתשלום (שירות רפואי פרטי – שר"פ) בכלל בתי החולים הציבוריים שנויה במחלוקת זה שנים רבות במערכת הבריאות בישראל. עמדות המצדדים בהתרת השר"פ והמתנגדים לה משקפות הבדלים בתפיסה הכוללת בדבר אופייה הרצוי של מערכת הבריאות בישראל, אך הן מושפעות ללא ספק גם מאינטרסים כלכליים ואחרים. השר...