בין הציבורי לפרטי - דוח שנתי 2010

הפרטות והלאמות בישראל

מאת
זהר כוכבי, אמיר פז-פוקס
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2011
סדרה המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע״ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים

דוח זה, הראשון מסוגו, סוקר שלושים מהלכי הפרטה ושני מהלכי הלאמה שנעשו על ידי ממשלת ישראל בכל התחומים בשנת 2010. למרות ההבדלים בין הנושאים ובין הגופים האחראים לכל נושא, התמונה המצרפית הכוללת אכן מצביעה על המדיניות הנוהגת. המקרים שנבחרו נחלקים לשמונה קטגוריות: חברות ממשלתיות; חינוך; בריאות; עבודה ורווחה; קרקעות, סביבה ודיור; ביטחון; הפרטת הרגולציה; והלאמות.הדוח יפורסם אחת לשנה במועד קבוע, במסגרת פרויקט רחב היקף בשם אחריות המדינה, גבולות ההפרטה וסוגיית הרגולציה, המתנהל משנת 2007 במרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים. מטרת הפרויקט היא לחקור ולהגדיר את הסמכויות השלטוניות הניתנות להפרטה והלא-ניתנות להפרטה, ועל סמך המחקר להציע מסמך מדיניות שיוצג לפני הציבור ויוגש למקבלי ההחלטות במדינת ישראל.

בצוות הפרויקט חברים פרופ' יצחק גל-נור, מנהל אקדמי; ד"ר אמיר פז-פוקס, מנהל אקדמי שותף וחוקר; ד"ר זֹהר כוכבי, חוקר ומחבר הדוח השנתי; ענת מופקדי, מקדמת מדיניות; ונעמיקה ציון, מנהלת הפרויקט. במחקר משתתפים כעשרים חוקרים, ובראשו ועדת היגוי של מומחים בתחומי המשפט, מדע המדינה, כלכלה, מדיניות ציבורית ועוד.

הצטרפות לרשימת התפוצה