ספר החברה הערבית בישראל (6)

אוכלוסייה, חברה, כלכלה

בעריכת

רמסיס גרא

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2013
סדרה ספר החברה הערבית בישראל (שנתון סטטיסטי)

בהופעת הכרך השישי של ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה, ממשיך מכון ון ליר בירושלים מפעל סטטיסטי שהחל בשנת 2002, ומוקדש לתיעוד מאפייניה של החברה הערבית בישראל והשינויים הפנימיים המתחוללים בה. כקודמו, הוא מופיע בגרסה דיגיטלית פתוחה ונגישה לכול, ועומד לרשותם של חוקרים, מתכננים, מקבלי החלטות וכל המתעניינים המבקשים לרכוש הבנה מעמיקה יותר של החברה הערבית בישראל ושל תהליכי השינוי המתרחשים בה. הנתונים המובאים בו יכולים לשמש בסיס לניתוח סוציולוגי, כלכלי ופוליטי, הן למטרות מחקר והן בסיס לעשייה חברתית ומדינית. הוא ממקד את המבט על האוכלוסייה הערבית על שלל פניה וגווניה כדי לאפשר ניתוח מגמות בתוך החברה הערבית בישראל, לזהות תופעות משותפות לחברות השונות בתוכה, ולהשוות בינה ובין החברה היהודית. בזה הוא משמש נדבך חשוב במאמציו הרחבים יותר של המכון לטפח ולחזק את החברה האזרחית בישראל כאחד מיסודות הדמוקרטיה וכבסיס לחברה שוויונית, פלורליסטית וסובלנית.

בכל אחד מן הספרים בסדרה חמישה תחומים המוצגים בפירוט רב: דמוגרפיה, עבודה, רמת חיים, חינוך והשכלה גבוהה ושלטון מקומי (תחום זה נוסף החל בספר השני). מלבד אלה מוארים לסירוגין תחומים אחרים: בריאות (ספר 2 וספר 6); תפיסות באשר להיבטי חיים נבחרים (ספר 4); ופרופילים של היישובים הערביים בקובץ הנוכחי. כמו נתוני הלמ"ס, גם ספר זה מבקש להיות נגיש לקהלים רחבים ככל האפשר. לפיכך, מלבד לוחות הנתונים מובא בראשית כל פרק סיכום הממצאים הנבחרים והמחשה ויזואלית של הממצאים באמצעות תרשימים ולוחות.

הצטרפות לרשימת התפוצה