Marking Evil

Holocaust Memory in the Global Age

בעריכת

עמוס גולדברג, חיים חזן

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת ברגהאן

שפה עברית
שנת הוצאה 2015

השיח על השואה יצר שפה בין-לאומית לאתיקה, לתביעות פוליטיות ולהבניות של זהות קולקטיבית, שהיא חלק מאוצר מילים כלל עולמי. הספר שלפנינו עוסק בביטויי השיח הגלובלי שנוצר בעקבות השואה באמצעות בחינה ביקורתית של האופן שבו מתפקדים ביטויים אלה והדילמות הגלומות בהם, ושל הדרכים שבהן נושאים הקשורים לשואה ממשיכים לחולל דיון ציבורי ועניין אקדמי. הספר טוען כי הסתירה בין תפיסת ייחודיות השואה לבין הלוגיקה של הגלובליזציה, הנוטה להכללה טוטלית, מולידה חוסר נחת אינטלקטואלי ומעשי מתמשך.

 

עמוס גולדברג הוא מרצה בכיר בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים ועמית במכון ון ליר בירושלים. מחבר טראומה בגוף ראשון: כתיבת יומנים בתקופת השואה ועורך שותף עם בשיר בשיר של הספר השואה והנכבה: זיכרון, זהות לאומית ושותפות יהודיתערבית.

חיים חזן הוא פרופסור לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה חברתית באוניברסיטת תל-אביב ומנהל שותף של מרכז מינרבה למחקר בין-תחומי של קץ החיים באוניברסיטה. מחברם של ספרים אחדים, בהם The Limbo People; Old Age: Constructions and Deconstructions; Managing Change in Old Age; A Paradoxical Community; From First Principles; Simulated Dreams: Israeli Youth and Virtual Zionism; Serendipity in Anthropological Research: The Nomadic Turn (edited with Esther Herzog).

 

הספר מוצע לרכישה באתר האינטרנט של Berghahn Books.

הצטרפות לרשימת התפוצה