קבוצת המחקר עסקה בהתפתחות החברה הישראלית לנוכח השינויים הניאו-ליברליים המתרחשים בישראל ובעולם בשלושת העשורים האחרונים, מתוך כוונה להאיר צמתים מרכזיים בפוליטיקה, בכלכלה ובחיי היומיום. חברי הקבוצה הקדישו את זמנם לבחינת כמה היבטים: 1. התהליכים המכפיפים יחסים חברתיים לעקרון השוק והמביאים ליצירתו של סובייקט כלכלי בעל נטייה יזמית; 2. תחומי חיים ותהליכים בחברה הישראלית שנראים כנפרדים מתהליכי ניאו-ליברליזציה אך למעשה קשורים אליהם (כגון שינויים מעמדיים ותרבותיים בחברה החרדית ובחברה הפלסטינית, מעמד הביניים המזרחי ומחקרי הצטלבויות פמיניסטיים, המתארים התארגנות מחדש של המבנה המעמדי); 3. שינויים במדיניות כלכלית, מגמות בשוק העבודה ועלייתם של נרטיבים תרבותיים חדשים; 4. ההיגיון הקולוניאלי וההיגיון הניאו-ליברלי המארגנים את הכיבוש. הקבוצה גם דנה במבנים מאקרו-כלכליים ופוליטיים בחברה הישראלית, מתוך כוונה להשוות בין מודלים הסבריים שונים להתפתחות החברה הישראלית. מחקרי הקבוצה נערכים בימים אלה לאנתולוגיה בעריכת שרית הלמן.